Yhteentoimivuusalusta

Yhteentoimivuusalustalta löydät erilaisia tapoja yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn. Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa.

Yhteentoimivuusalusta on tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityissektorin käyttöön. Alusta on maksuttomasti käytettävissä terminologiseen sanastotyöhön, koodistojen hallintaan ja tietomallinnukseen. Tietosisältöjen tuottajat vastaavat kukin omista tietomäärityksistään sekä niiden ajantasaisuudesta ja laadusta.

Voit myös hyödyntää yhteentoimivuusalustalla olevia valmiita tietomäärityksiä. Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen omassa järjestelmäkehityksessä on kustannustehokasta ja parantaa yhteentoimivuutta eri toimijoiden järjestelmien kanssa. Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä.

Yhteentoimivuusmenetelmä

Yhteentoimivuusalustalla hyödynnetään yhteentoimivuusmenetelmää. Menetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys tietovirroissa säilyy samana. Yhteentoimivuusmenetelmä on yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää digitaalisten palveluiden ja tietovirtojen taustalla tarvittavia tietomäärityksiä ja metatietoja.

Yhteentoimivuusmenetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että tiedon merkitys säilyy sen liikkuessa järjestelmästä toiseen.

Keskeistä on tietosisältöjä kuvaavien tietomääritysten yhdenmukaisuus ja uudelleenkäyttö: aiemmin tehtyjä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja hyödynnetään mahdollisimman paljon. Yhteentoimivuusmenetelmän mukaiset tietosisällöt on kuvattu Yhteentoimivuusalustalle, joka on avoin verkkoalusta koneymmärrettävien tietomääritysten tekemiseen.

Yhteentoimivuusmenetelmä ohjaa organisaatioiden yhteisten ydinkäsitteiden, ydinluokkien ja koodistojen tekemistä ja sitä, miten jonkin organisaation tekemät kuvaukset voidaan yleistää kaikkien käyttöön. Samalla se ohjaa myös sitä, miten näitä yhteisiä kuvauksia voidaan hyödyntää organisaatioiden omien kuvausten tekemisessä.

Sanastot

Sanastot-työkalu on terminologisten sanastojen eli erikoisalojen käsitteiden ja niihin liittyvien nimityksien ja määritelmien ylläpitoon tarkoitettu työkalu.

Työkalu on tarkoitettu eri organisaatioiden henkilöille, jotka työssään joutuvat määrittelemään käsitteitä tai hyödyntävät valmiiksi määriteltyjä käsitteitä. Sanastoihin on koottu eri organisaatioiden valmiita sanastoja, joita muut organisaatiot voivat hyödyntää. Sanastoja pääsee selaamaan kirjautumatta palveluun.

Sanastot-työkalua voi käyttää sanastojen ylläpitämiseen, käsitteiden määrittelemiseen, käsitteiden välisten suhteiden määrittelemiseen ja uusien julkiselle hallinnolle sopivien käsitteiden ehdottamiseen. Työkalun avulla voidaan myös visualisoida sanastoja ja käsitteiden välisiä suhteita.

Koodistot

Koodistot on kansallinen yhteiskäyttöinen koodistojen ja luokitusten ylläpito- ja jakelualusta.

Koodistojen sisältöjä, eli esimerkiksi erilaisia listoja ja luokituksia käytetään teknisesti yhteentoimivissa eli semanttisissa tietomalleissa tarvittavina arvojoukkoina. Sisältöä voi selata ja sieltä voi hyödyntää tarvitsemiaan koodistoja.

Työkalun avulla pystyy julkaisemaan, määrittelemään ja ylläpitämään koodeja ja koodistoja. Sinne voi myös tuoda julkaistavaksi muualla tuotettuja koodistoja, jolloin kaikki yleisesti hyödynnettävät koodistot löytyvät samasta paikasta.

Koodistoja ja luokituksia hyödynnetään esimerkiksi kaikissa tietojärjestelmissä, raportoinneissa, rekistereissä ja hakupalveluissa.

Tietomallit

Tietomallit on semanttisten eli teknisesti yhteentoimivien tietomallien ylläpito- ja julkaisutyökalu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi.

Tietomalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen hallinnassa. Alustalla mahdollistetaan nykyaikaisten digitaalisten palveluiden taustalla tarvittava tiedon semanttisen yhteentoimivuuden huomioiva tietomallinnus.

Työkalulla kuvataan tietosisältöjä tavalla, jossa tiedon merkitys voidaan sanastojen avulla määritellä ja tunnisteiden avulla koneluettavasti välittää. Tietomallit-työkalulla luodaan rajattuja tietomäärityskokonaisuuksia eli soveltamisprofiileja, jotka kuvaavat tietojärjestelmän tietosisällön, esimerkiksi rajapinnan toteutuksen. Alustalla luodut sisällöt ovat avointa linkitettyä dataa.

Kommentit

Kommentit-työkalulla voi laatia kommentointikierroksia Sanastot-, Koodistot- ja Tietomallit-työkalujen tietosisällöistä. Lisäksi työkalun avulla voi kommentoida kommentointikierrokselle lähetettyjä tietosisältöjä sekä lukea muiden antamia kommentteja.

Käyttäjätarinat ja esittelymateriaalit

Käyttäjätarinoista voit lukea, miten Yhteentoimivuusalustan käyttäjät hyödyntävät alustan työkaluja. Esittelyvideoiden avulla voit tutustua Yhteentoimivuusalustan periaatteisiin. 

Päivitetty: 2.2.2022