Suunnannäyttäjät-tävlingens bestämmelser

Den årliga Suunnannäyttäjät-tävlingen uppmuntrar organisationerna till silofri och kundorienterad utveckling. Tävlingens tema förändras varje år.

Arrangör

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fågelviksgränden 2, 00531 Helsingfors

Rätt att delta

Rätt att delta i tävlingen har team som utvecklar den offentliga sektorns digitala tjänster med en digital tjänst de utvecklat eller håller på att utveckla eller med ett projekt eller ett försök som gäller utvecklingen av tjänsten. Om det går att delta i tävlingen med till exempel en utvecklad verksamhetsmodell anges detta i samband med tävlingens tema.

Minst en av personerna i det fempersoners kärnteam som deltar i tävlingen ska representera någon organisation inom den offentliga förvaltningen. Den tjänst som föreslås för tävlingen ska vara publicerad eller tas i bruk innan utgången av tävlingsåret. Ibruktagandet kan gälla en begränsad användargrupp. Om förslaget är en verksamhetsmodell ska den på något sätt vara verkställd i praktiken.

Tävlingsspecifika utvärderingskriterier.

Den tjänst eller det projekt, den verksamhet eller det försöksresultat som deltar i tävlingen ska följa temat för årets tävling. Varje år ges egna utvärderingskriterier som gäller verkställandet av det valda temat.

Tävlingstid

Tävlingstiden varierar årligen.

Deltagande

Deltagandet i tävlingen sker med en webblankett där man anmäler sitt förslag.

Pris och villkor som gäller priset

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för arrangemangen för prisresan och för programmet, övernattningen och resekostnaderna ( eventuellt flyg eller annat transportsätt från Finland till resmålets land och tillbaka, eller resor inom Finland). Övriga kostnader för mottagandet av priset (till exempel dagpenning) ligger på vinnarteamets organisations eller organisationers ansvar.

Användning av tävlingsmaterialet

Uppgifterna om förslaget som ges i samband med anmälan kan användas för kommunikation om tävlingen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen används endast för tävlingsarrangemangens behov. Personuppgifterna överlämnas inte till tredje parter. De personuppgifter som registreras i samband med anmälan till tävlingen är namnen på tävlingsteamets deltagare, deras organisationer och ställningar i organisationen ifall detta efterfrågas. Dessutom sparas anmälarens telefonnummer och e-postadress.

Mer information om tävlingen fås per e-post: suomidigi@dvv.fi

Uppdaterad: 17.3.2020