VAHTI-anvisningar

Den här sidan innehöll publikationer, anvisningar och material som tidigare publicerades på www.vahtiohje.fi. Om du har behov av VAHTI-anvisningar som publicerades mellan 2001 och 2017, vänligen kontakta oss per e-post på adressen digiturva@dvv.fi

Kort om VAHTI

Finansministeriet (FM) leder och samordnar utvecklandet av den offentliga förvaltning- ens och särskilt statsförvaltningens informationssäkerhet. Ministeriet har tillsatt Ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) som ett organ för samarbete, styrning och utveckling av förvaltningens datasäkerhet. VAHTI behandlar alla viktiga riktlinjer för informationssäkerheten och informationssäkerhetsåtgärder inom statsförvaltningen. VAHTI stödjer med sin verksamhet statsrådet och finansministeriet i beslutsfattandet och beredningen som gäller informationssäkerhetsfrågor.

Syftet med VAHTI är att genom utvecklandet av informationssäkerheten förbättra pålitligheten, kontinuiteten, kvaliteten, riskhanteringen och beredskapen inom statsförvaltningens verksamhet samt främja att informationssäkerheten blir en solid del av förvaltningens verksamhet, ledarskap och resultatstyrning.

VAHTI främjar verkställandet av regeringsprogrammet, strategin för tryggande av samhällets vitala funktioner (TSVF), statens IT-strategi, statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen, den nationella informationssäkerhetsstrategin, statsrådets principbeslut om utveckling av statens informationssäkerhet och regeringens övriga centrala linjedragningar genom att utveckla statens informationssäkerhet och med den sammanknutet samarbete.

Statsrådet fattade den 26 november 2009 ett principbeslut om utveckling av informationssäkerheten inom statsförvaltningen. Principbeslutet framhäver VAHTI:s roll som ett organ för ledandet, utvecklandet och koordineringen av administrationens informationssäkerhet. Enligt principbeslutet inriktar sektorerna medel och resurser till utvecklandet av informationssäkerheten och till samarbetet som koordineras av VAHTI.

VAHTI fungerar som samarbets-, berednings- och styrningsorgan för informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningen samt främjar utvecklandet av ett nätverksbaserat arbetssätt inom den offentliga förvaltningens informationssäkerhetsarbete.

Genom VAHTI:s verksamhet förbättras statens informationssäkerhet, och arbetets effekter kan ses förutom inom förvaltningen även inom företagen och på internationell nivå. Resultatet av VAHTI:s arbete utgörs av omfattande, allmänna datasäkerhetsanvisningar (www.vm.fi/vahti och http://www.vahtiohje.fi). Ministerierna och ämbetsverken har under finansministeriets och VAHTI:s ledning framgångsrikt genomfört flera gemen- samma informationssäkerhetsprojekt samt ett omfattande utvecklingsprogram för statens informationssäkerhet.

VAHTI har tre gånger fått hederspris för sitt exemplariska arbete med att förbättra datasäkerheten i Finland.

VAHTI-anvisningar och andra materialer 2001–2017

Om du har behov av VAHTI-anvisningar som publicerades mellan 2001 och 2017, vänligen kontakta oss per e-post på adressen digiturva@dvv.fi.

Uppdaterad: 24.3.2023