JHS 166 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn (JIT 2015) (föråldrad)

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) rekommenderar att statens ämbetsverk, affärsverk, inrättningar och fonder samt kommuner och samkommuner använder de bifogade Allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015) vid anskaffning av IT-produkter och tjänster. Denna rekommendation består av de avtalsvillkor som utgör bilagor. Rekommendationen ersätter Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007).

FÖR KÄNNEDOM FÖR ANVÄNDARE AV JIT-AVTALSVILLKOR

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn (JIT 2015) har beretts som en del av JHS-systemet och publicerats som en rekommendation JHS-166. Den offentliga förvaltningens rekommendationssystem JHS har upphört när informationsförvaltningslagen (634/2011) upphävdes genom informationshanteringslagen (906/2019, informationshanteringslagen) den 1 januari 2020.

JIT-avtalsvillkoren har inte uppdaterats innehållsmässigt sedan 2015. I avtalsvillkoren beaktas inte de krav som följer av dataskyddslagstiftningen (EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen för brottmål 1054/2018) och lagen om informationshantering. I avtalsvillkoren har man inte heller beaktat de krav som följer av olika sanktioner, däribland de sanktioner mot Ryssland som Europeiska unionens råd beslutat om. Finansministeriet uppmanar upphandlande enheter som utnyttjar JIT-avtalsvillkoren att säkerställa att aktuella ansvar och skyldigheter, till följd av lagstiftning och sanktioner, har definierats i upphandlingskontrakten. Därför ska JIT-avtalsvillkoren inte inkluderas som sådana i anbudsförfrågningar och upphandlingsavtal.  

Under 2022 utreder finansministeriet behovet av att ändra JIT-avtalsvillkoren.

JHS 166 Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn (JIT 2015)
Bilaga 1: Allmänna avtalsvillkor (JIT 2015 - Allmänna villkor)
Bilaga 2: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med öppen källkod (JIT 2015 - Beställarens tillämpningar öppen källkod)
Bilaga 3: Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med annat än öppen källkod (JIT 2015 - Beställarens tillämpningar icke-öppet)
Bilaga 4: Specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder (JIT 2015 - Agila metoder)
Bilaga 5: Specialvillkor för tjänster (JIT 2015 - Tjänster)
Bilaga 6: Specialvillkor för konsulttjänster (JIT 2015 - Konsulttjänster
Bilaga 7: Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 - Maskinvara)
Bilaga 8: Specialvillkor för tjänster som levereras via datanät (JIT 2015 - Tjänster via nät)
Bilaga 9: Specialvillkor för behandlingen av personuppgifter (JIT 2015 - Personuppgifter)
Bilaga 10: JHS 166 Stödmaterial: Oppna gränssnitt vid upphandling av IT-system eller -tjänster
Uppdaterad: 13.4.2022