Säkerställa kompatibiliteten även med andra viktiga digitala myndighetstjänster

Myndigheterna ska säkerställa att deras digitala tjänster är tillräckligt kompatibla med de stödtjänster som avses i 3 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och med andra myndigheters digitala tjänster. (1)

Vid planeringen av en ny digital tjänst bör man säkerställa att den är kompatibel med myndigheternas gemensamma stödtjänster (beskrivs nedan). I utvecklingen av tjänsten ska man även ta hänsyn till andra myndighetstjänsters funktioner och verksamhetslogik när tjänsten dirigerar användaren till dem.

En sammanhängande och sömlös helhet av tjänster ska bildas för kunden. För att tjänsterna ska förbli så enhetliga och lätthanterliga som möjligt för användarna ska man kartlägga liknande tjänsters funktioner och verksamhetslogik och genomföra den nya tjänsten enligt samma principer.

Förvaltningens gemensamma stödtjänster

I lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster regleras:

 • den offentliga förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
 • kraven på stödtjänsterna
 • uppgifter i anslutning till produktionen av stödtjänster
 • behandlingen av personuppgifter och andra uppgifter i anslutning till produktionen av stödtjänster
 • krav för användning av tjänsterna
 • rätten och skyldigheten att använda gemensamma stödtjänster.

Myndigheterna inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att använda de gemensamma stödtjänsterna för e-tjänster, förutom om det är nödvändigt för organisationen av tekniska eller funktionella skäl som hänför sig till kostnadseffektiviteten eller informationssäkerheten att använda andra tjänster.

Myndigheternas gemensamma stödtjänster för förvaltningen är följande:

 • Suomi.fi-webbtjänsten som gör det möjligt för kunder inom den offentliga förvaltningen att få åtkomst till relevanta registeruppgifter som rör dem
 • Suomi.fi-betalningar, som är en samlad förvaltningstjänst för nätbetalning
 • Suomi.fi-servicedatalagret, som samlar enhetligt beskrivna uppgifter som gäller användarorganisationernas tjänster och tillhandahåller dem centraliserat och offentligt tillgängliga för utnyttjande
 • Suomi.fi-informationsleden, med vars hjälp organisationer kan överföra och utlämna uppgifter som ingår i deras datalager samt tillhandahålla e-tjänster.
 • Suomi.fi-identifikation, med vars hjälp elektronisk identifiering av finska medborgare och EU-medborgare kan hanteras informationssäkert
 • Suomi.fi-fullmakter, som erbjuder organisationen uppgifter om en persons kapacitet och behörighet eller om en annan viljeyttring som personen gör
 • Suomi.fi-meddelanden, som möjliggör ett format som är oberoende av formatet på myndigheternas och kundernas elektroniska kommunikation, där kunden vill ta emot meddelanden
 • Suomi.fi-kartor, som erbjuder centraliserade karttjänster för digitala tjänster

Förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster ska införas när serviceavtalen om motsvarande tjänster som upphandlats självständigt har gått ut. En tidtabell för övergången efter att de har gått ut finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

En myndighet kan också genom förordning av finansministeriet åläggas att producera och utveckla andra än ovan nämnda stödtjänster.

Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section