Genomföra digital identifiering enligt lag

Om det är möjligt att få se och använda sekretessbelagt datainnehåll i en digital tjänst, ska tjänsteanvändaren identifieras med hjälp av en sådan tjänst för identifiering av fysiska personer som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, med hjälp av stark autentisering som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster eller av vägande grundad anledning med hjälp av någon annan motsvarande informationssäker identifieringstjänst. (1)

Tillitsnivån vid identifiering

Tillitsnivån vid elektronisk identifiering beskriver hur sannolikt det är att den som använder en digital tjänst är den person som man har hänvisat till i tjänsten.

Tillitsnivån hos det elektroniska identifieringssätt som används och tillförlitligheten hos identifieringsverktyget påverkas bland annat av den elektroniska identifieringsmetodens särdrag, som exempelvis:

 • antal identifieringsfaktorer, det vill säga hur många sätt personen kan identifieras på
 • tillämpade skyddsmetoder som förhindrar att identifieringsverktygen kopieras, förfalskas eller utsetts för angrepp
 • processen för att registrera identifieringsverktyget och den inledande identifieringen
 • identifieringsverktygets tekniska egenskaper och säkerhetsegenskaper

Ett identifieringsverktyg är inte mer tillförlitligt än den svagaste länken i dess tillitsnivå.

Krav på stark autentisering

Om sekretessbelagt innehåll kan ses och användas i en digital tjänst, ska den som använder tjänsten identifieras genom att man använder:

 • Suomi.fi-identifikation eller
 • stark autentisering eller
 • av vägande, grundat skäl någon annan motsvarande informationssäker identifiering, till exempel om användarna är utlänningar och stark autentisering därför inte kan tillämpas.

Sekretessbelagt datainnehåll kan ses och användas i en digital tjänst, bland annat i situationer som rör:

 • handlingar gällande hälsotillstånd
 • särskilda kategorier av personuppgifter
 • uppgifter om kundrelationer inom socialvården
 • uppgifter som knyter an till elevvården
 • affärs- och yrkeshemligheter eller andra sekretessbelagda uppgifter

I lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster fastställs det vilka myndigheter som är skyldiga att använda Suomi.fi-identifikation i sina digitala tjänster i situationer i vilka användaren ska identifieras med starkt autentisering.

Om kraven på stark autentisering bestäms i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 förpliktar aktörerna inom den offentliga förvaltningen att även godkänna andra EU-länders identifieringsverktyg i sina digitala tjänster som förutsätter stark autentisering.

Uppdaterad: 26.3.2020
Acts and regulations
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section