Erbjuda tjänster som är lätta att använda

Myndigheterna ska planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så att det säkerställs att tjänsterna är lätta att hitta och använda. (1)

Vid planeringen och genomförandet av digitala tjänster ska man iaktta principerna och metoderna om användarorientering.

Att tjänsten är lätt att använda säkerställs med hjälp av bedömningar och test av användbarheten. Bedömningar eller test av användbarheten ska i fortsättningen utföras regelbundet i synnerhet innan en ny digital tjänst införs samt när en befintlig digital tjänst utökas med nya viktiga funktioner.

Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section