Lägesbild av lagstiftningen om digitalisering

På denna webbsida ges en lägesbild av den allmänna lagstiftningen om digitali-sering, det vill säga faktorer som ska beaktas när digitala tjänster utvecklas. För-teckningen är inte uttömmande.
Photo: Finansministeriet

Avsikten är att lägesbilden ska omfatta lagstiftning som gäller varje (organisation inom den offentliga förvaltningen). Lägesbilden uppdateras under mandatperioden för lagstiftningsarbetsgruppen för digitaliseringsprogrammet. Dessutom kommer lägesbilden att kompletteras med en handbok om bästa praxis.

När det gäller kännedom om och tillämpning av speciallagstiftning är de bästa experterna aktörerna inom förvaltningsområdet för speciallagstiftningen i fråga. Speciallagstiftningen kommer att granskas med hjälp av enskilda exempel i den handbok som publiceras senare.

Lägesbilden är indelad i två filer: i den första presenteras varje rättsakt med det huvudsakliga innehållet och i den andra bland annat rättsaktens tillämpningsom-råde, förpliktande karaktär och andra omständigheter som bör beaktas vid ut-vecklingen av tjänsterna. 

Uppdaterad: 16.9.2022