JHS 205 Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering

Den här rekommendationen styr kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering till Statskontoret. Den innehåller definitioner för rapporteringen om kommunernas och samkommunernas officiella bokslutskalkyler och andra ekonomiska uppgifter som ska samlas in, dvs. uppgifter som kompletterar bokslutet, och anvisningar för hur dessa uppgifter ska sammanställas och offentliggöras i maskinläsbar form. Rekommendationen syftar till att fastställa gemensamma principer som harmoniserar kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering. I rekommendationen utvidgas och fördjupas de befintliga anvisningarna med utgångspunkt i planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet.

JHS 205 Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering
Bilaga 1: Uppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna
Bilaga 3: Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering, ordlista
Uppdaterad: 15.7.2020