Information är grunden för framtidens inkluderande digitala samhälle

Mattias Lindroth
20.1.2022 - 08:35
Nainen katsoo älypuhelinta ja kannettavan tietokoneen ruutua.
Vad behöver vi för att invånarna i framtidens kommuner också skall vara fungerande digitala invånare? Digital Citizens är ett begrepp för att beskriva hur människor upplever och använder internet i vardagen. Förutsättningarna för en digital vardag i framtiden står i centrum i arbetet som görs i Digi i vardagen -delegationen.

Ofta talar vi om digitala kunskapskrav och att digitala tjänster skall vara tillgängliga för alla. Kraven på vad den digitala invånaren skall kunna ökar hela tiden och samhället har svarat på detta genom att utveckla digistöd och genom att satsa på utvecklingen av digitalt lärande genom livet - från skolan till arbetslivet. Lagen om digitjänster utgår från att digitala tjänster som produceras med offentliga medel skall vara tillgängliga för alla och beakta behoven hos användarna. De digitala tjänsterna i offentliga sektorn är på god väg att bli tillgängliga, och kunskapen om tillgänglighet ökar hela tiden, inte minst i kommunerna.

Digi i vardagen -delegationen arrangerar som en del av verksamheten rundabordsdiskussioner kring olika ämnen. Den senaste diskussionen handlade om informationens roll.

#informationärframtidensolja

För enkelhetens skull kan vi säga att information i den digitala världen är det samma som data. Data är på många sätt bränslet i de digitala tjänsterna, och utan den slutar de utvecklas och fungera.

I den privata sektorn har man sedan länge förstått värdet av data. Både den data som användare producerar och sparar, men också den data som uppstår genom att man använder och rör sig i den digitala miljön.

I den offentliga sektorn har man sparat data under mycket lång tid. Offentliga arkiv innehåller stora mängder information och man har satsat på att systematiskt ordna den bland annat med målet att ge tillgång till information om beslutsfattande och innehållet i all den verksamhet som inte minst kommunerna ansvarar för. Utmaningen är att informationen länge varit analog, dvs i pappersformat, men vägen framåt går mot att allting produceras och förvaras digitalt.

All den information som skapas inom ramen för offentliga sektorns verksamhet är mycket värdefull. Digitaliseringen av den offentliga sektorn kan inte bara betyda att vi skapar nya digitala tjänster där invånarna kan kommunicera med myndigheterna t.ex. i sin mobil. I grunden måste digitaliseringen utgå ifrån att vi öppnar upp det värdefulla kapital som finns i den data som sparas och utnyttja detta för att skapa mervärde.

Som tur är sker arbetet på bred front för att förverkliga visionen om ett fungerande digitalt samhälle.  Vissa aspekter möter vi ständigt i vardagen, utan att kanske tänka på att de är den del av det fungerande digitala samhället. Det är trots allt viktigt att förstå betydelsen av att satsa på denna utveckling för att förverkliga den digitala vardagen.

#informationshantering

För nästan två år sedan samlades många krav på hur organisationer i offentliga sektorn skall arbeta med information i en ny lag om informationshantering. [link] Lagen är omfattande och ställer krav på systematiskt arbete med att ordna information och hur den skall göras tillgänglig för digitala tjänster. För att lyckas uppfylla målsättningarna i lagen krävs att aktörer samarbetar och att det finns resurser att använda för denna viktiga utvecklingsuppgift. 

#öppnadata

I takt med att informationen digitaliseras öppnas också möjligheterna för att data görs tillgänglig för olika ändamål. Trenden med öppna data är stark i många kommuner, och det finns otaliga exempel på hur data som publiceras används i olika sammanhang. Öppna data driver också på utvecklingen av en allt öppnare förvaltning.

#egendata

Mycket av den data som uppstår och sparas i den digitala världen är kopplade till personer. Tanken med egendata (MyData) är att ge kontrollen åt individen att bestämma var och hur deras personliga data kan användas. Traditionellt har man kanske sett data som knuten till en tjänst, men trenden med egen data öppnar upp för att data kan delas mellan tjänster, och användarna kan själva styra användningen. Det är viktigt att man inom den offentliga sektorn både följer och deltar i denna utveckling.

#skyddavdata 

De senaste åren har betydelsen av systematisk hantering och skydd av personuppgifter vuxit. Skyddet av personuppgifter kan ses som en börda i förvaltningen och kraven som överdrivet stora. Sanningen är dock att en välorganiserad behandling av personuppgifter är en förutsättning för fungerande digitala tjänster. På samma sätt som med informationshantering krävs att aktörer samarbetar och att det finns tillräckligt med anvisade resurser.

#framtidenärdigital

Även om jag är lite av en teknologioptimist har jag samtidigt insett att allting inte kan lösas endast genom att använda ny teknik. För att vi skall nå framgångar i utvecklingen av det nya digitala samhället där alla är inkluderade måste vi fortsätta arbetet på en bred front och tillsammans utveckla organiseringen och användningen av information i samhället.

Author
M
Mattias Lindroth

Kommentarer

Log in or register to post comments