I centrum för pilotprojektet i Kymmenedalen står tjänster för företagare

Blogikirjoituksen on tuottanut Kymenlaakson pilottiprojekti
20.12.2021 - 09:49 Updated on
Lego serious play -työpajan tuotos eli legorakennelma
Företagarna är viktiga för städerna eftersom de producerar livskraft, tjänster, arbetsplatser och framför allt skapar tillväxtmöjligheter i regionen. I Kymmenedalen var det lätt att nå enighet om vilken utmaning pilotprojektet innebär. Kunskapsunderlaget i Kotka, Kouvola och Fredrikshamn och antagandena om företagarnas servicebehov i området var inte tillräckligt konkreta för att man verkligen skulle ha kunnat säga att man i städerna genomför och utvecklar serviceprocesserna på ett företagarorienterat sätt. Det som är uppenbart för oss är inte nödvändigtvis klart för andra.

Övergripande vård av ärendet eller klientrelationen?

Utmaningen som fördjupades i pilotverkstäderna förde oss plötsligt till kärnfrågan, som avvek från det ursprungliga antagandet. Man ansåg att företagarna inte ens behöver känna till stadens serviceprocesser på djupet, utan man måste veta vem de kan kontakta vid behov. Det behövs alltså en person som sköter en pålitlig kundrelation. Det väsentliga är också den tid inom vilken man agerar. Den ska samordnas med stadens resurser och företagarens behov. Det har konstaterats att en dag för företagare motsvarar en månad inom den offentliga sektorn. Med hjälp av ett ombud, som också kunde vara en köpt tjänst, skulle företagaren frigöra tid för sin egen grundläggande uppgift.

I städerna vet man att den högsta ledningen har förbundit sig till företagaranda. Det är en bra plattform för verksamhetsutveckling och i synnerhet för gemensam utveckling av städer efter pilotprojektet. Även om det till en början var oklart vilka deltagarresurser städerna och samarbetspartnerna möjliggör för pilotprojektet, har alla förbundit sig på ett utmärkt sätt. Det är viktigt även i fortsättningen för att uppnå resultat. Under pilotprojektet har det dock blivit klarare att företagaren behöver rätt person att vända sig till, inte beskrivningar av tillståndsprocesserna.

Kan modellen med ett serviceställe vara en lösning?

Det är viktigt att företagarna så snabbt som möjligt får svar på sina frågor enligt principen om "en lucka", utan att företagaren själv måste söka efter olika personer. Även företagarnas inträde i tjänsterna bör underlättas. Den första kontakten, t.ex. med hjälp av en serviceportal, som skulle skapa ett förtroendefullt kundförhållande. Dessutom är det skäl att fundera över lämpliga kontaktredskap för olika företagare samt betjäningstider både kvällstid och veckoslut samt att förtydliga tillgången till information via digitala kanaler. Städernas olika tillståndstjänster kan för en enskild företagare vara case en gång i livet och då behövs sakkunnigt stöd. Vi har hittat gemensamma digitala tjänster som är tillgängliga för alla, men hittills har gemensam utveckling saknats. Även ett tätare samarbetsnätverk i riktning mot utvecklingsbolagets företagsrådgivning framkom som en konkret önskan i fråga om Kotka och Fredrikshamn.

Ursprungligen tänkte man att pilotprojektet skulle ge tydliga toner till hurdan digital tjänst som bäst stöder regionens företagare eller företag som är etablerade här. Under pilotprojektet diskuterades till exempel tillståndsprocessernas längd och hur det påverkar företagarnas verksamhet.

Långsamheten i de offentliga processerna förbättras inte genom att processen digitaliseras, eftersom långsamheten sällan beror på t.ex. en tjänsteman som behandlar tillstånd, utan snarare på olika lagstiftningskrav med hörande.

Mot framtiden med hjälp av samarbete

Pilotprojektet har hjälpt till att se att det finns behov av ändringar i servicehelheterna för företagare. Genom pilotprojektet fick man också goda erfarenheter av att utnyttja metoderna för tjänstedesign och föra försökskulturen till den offentliga organisationens verksamhet. Ett gemensamt mål i alla städer kommer att vara en intensivare dialog mellan ansvarsområdena. Det har observerats att det också finns ett behov av en lösning av typen CRM. Detta gör det möjligt för företagare och representanter för företag att uträtta ärenden på ett tydligt och transparent sätt. Små saker som kan förbättras, till exempel informationsinnehållet på webbsidorna, tar betydande steg framåt.

I fortsättningen arbetar vi tillsammans för företagen i Kymmenedalen.

I detta pilotprojekt har tre städer i Kymmenedalen, utvecklingsbolagen och handelskammaren med sina intressentgrupper intensifierat samarbetet och lärdomarna kommer att delas i fortsättningen.

Blogginlägget har skrivits av pilotprojektet i Kymmenedalen

Author
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Kymenlaakson pilottiprojekti

Kommentarer

Log in or register to post comments