Det finns fortfarande långt kvar till genuin gemensam utveckling

Blogikirjoituksen on tuottanut Sipoon pilottiprojekti
12.1.2022 - 14:55 Updated on
Sipoon pilottiprojektin työskentelyn hahmotus
I pilotprojektet för expertstöd som pågick i tre månader behandlades situationer där det är nödvändigt att uträtta ärenden för en annan persons eller organisations del.

Kommunerna har i och med lagen, men också i och med den allmänna utvecklingen, en vilja att erbjuda ännu enklare och bättre elektroniska tjänster. Många av oss förutsätter redan att våra egna ärenden kan skötas elektroniskt, på ett eller annat sätt. Utvecklingen i kommunerna har dock varit mycket varierande och staten har erbjudit olika incitamentsfinansiering för att bygga digitala tjänster. En av dessa understödsformer är det nyligen avslutade pilotprojektet om expertstöd för digital utveckling.

I projektet som pågick i tre månader behandlades situationer där det är nödvändigt att uträtta ärenden för en annan persons eller organisations del.

Med vilka fullmakter kan kommuninvånaren sköta olika ärenden elektroniskt med kommunen till exempel för en närståendes, en organisations eller ett företags del?

Kartläggningsarbetet genomfördes tillsammans med Sibbo kommun och man fick goda perspektiv på kommunernas gemensamma modell också av deltagarna i Heinola och Åbo.

Ur Sibbos perspektiv var pilotprojektet intressant, men lyfte fram de välbekanta utmaningar som kommunerna redan tidigare har stött på i fråga om digitaliseringen. Viljan finns i kommunerna, men kompetensen och resurserna är mycket varierande. När vi byggde upp framtidsvisioner märkte vi också ofta att vi vände oss till samma utgångspunkt som projektgruppen, vilket var att vem skulle definiera hur olika, delvis även överlappande lagar tolkas i praktiken?

Av projektgruppens diskussioner framkom en önskan om att vi i Finland skulle ha en instans som för digitaliseringens del skulle fungera som en likadan handledare på praktisk nivå för kommunerna som till exempel THL är inom hälso- och sjukvården.

Vi kommuner behöver en instans som kan ge praktiska råd om hur man ska gå tillväga med olika författningar.

Denna instans kunde också samla bästa praxis, varvid varje kommun inte behöver börja definiera sina tjänster från början, utan vi kunde erbjuda genuint enhetliga tjänster i hela Finland. För närvarande tolkar varje kommun lagarna på sitt eget sätt, varvid medborgarna kan få mycket olika digitala tjänster beroende på i vilken kommun de bor.

Genom genuin, gemensam utveckling och informationsutbyte kan man säkerställa att varje finländare får tillgängliga, enhetliga, lagenliga och rättidiga tjänster oberoende av var han eller hon bor. För denna utveckling behövs dock en ansvarig instans som kan samordna projekten, ge anvisningar på praktisk nivå och samla in dessa uppgifter. Det finns visserligen strategiska riktlinjer för en övergripande nivå och lagparagrafer i Finland, men för närvarande behöver kommunerna mest en instans som berättar för dem hur digitaliseringen borde genomföras.

Blogginlägget har skrivits av pilotprojektet i Sibbo

Author
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Sipoon pilottiprojekti

Kommentarer

Log in or register to post comments