Borgå stad sökte hjälp hos servicedesignen med att skapa en modell för hantering av Suomi.fi-fullmakter

Blogikirjoituksen on tuottanut Porvoon projektitiimistä Charlotta Grönqvist
30.11.2022 - 16:23
Ilmakuva Porvoosta
Med hjälp av servicedesign nådde vi effektivt samförstånd om vad vi som stad kan göra för att skapa en modell för hantering av ärendefullmakter. Med hjälp av servicedesign fick även en delvis komplicerad process en form som kunde utvecklas tillsammans.

Finansministeriet beviljade i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Borgå stad expertstöd på sommaren. Med expertstödet ville Borgå stad skapa och förankra en modell för hantering av Suomi.fi-fullmakter, där den som beviljar ärendefullmakter och fullmaktstagaren arbetar smidigt och automatiserat.  

Eftersom Borgå stads arbete fortfarande pågår är målet med denna blogg inte att ännu behandla projektets konkreta resultat, utan att reflektera över den process som leder till att målet uppnås. I projektet skapas en modell för hantering av Suomi.fi-fullmakter, vars syfte är att vara betydelsefull för alla som arbetar med digitala tjänster.

Så här utnyttjades servicedesignen för att utveckla ärendefullmaktsprocessen

MDB:s experter faciliterade och främjade arbetet med hjälp av servicedesign. Som samanvändningsplattform fungerade Miro-applikationen, som visade sig vara ett fungerande verktyg för samplanering.

Servicedesignsprocessen grundade sig som väntat på en dubbeldiamantmodell. Till en början utvidgades allas förståelse, därefter begränsades utmaningen i analysskedet. När det fanns en vision om konceptet för hanteringsmodellen utvidgades idéskedet igen, tills man till slut reducerade prototypen. Som verktyg användes intervjuer, workshopar, dataanalys, Service Blueprint, serviceväg och användartestning.  

Servicedesignen grundade sig på samarbete och tog med olika perspektiv i processen. Utnyttjandet av verktygen för servicedesign var således i linje med Borgå stads värderingar (tillsammans, ansvarsfullt, med respekt för varandra, modigt). 

Skulle samma resultat ha uppnåtts utan metoder för servicedesign?

En före detta kollega sade nyligen: servicedesign är bara en hype, där man har hittat på ett nytt namn på gamla verktyg. Jag fäster mig vid ordet verktyg som jag anser vara nyckelordet. Största delen av oss vet till exempel hur man ska äta hälsosamt, men trots detta är det tidvis svårt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Detta är i allmänhet resultatet av att vi saknar konkreta verktyg för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Kunskap i sig är alltså inte tillräckligt för att uppnå förändring eller utveckling.

Med entusiam efter att ha läst BJ Foggs bok anser jag att det även i organisationer är viktigt att hitta fungerande, enkla verktyg som gör det möjligt att genomföra förändringarna. Servicedesign och designtänkande är ägnade att ge verktyg både för att gestalta nuläget och målbilden och att skapa steg från nuläget till målbilden.

I det här projektet förvandlades utvecklingen med hjälp av verktyg för servicedesign från ett kreativt, tidskrävande kaos till en systematisk process. Fördelarna med en strukturerad process är förutom att minska osäkerheten även delaktighet, repeterbarhet och effektivitet.

Jag upplever att särskilt intervjuerna med experter från städerna Borgå, Tammerfors, Kotka, Grankulla och Tavastehus var nyckeln till ett bra slutresultat. Utan dessa personers bidrag skulle ett så bra slutresultat inte ha uppnåtts och Borgå stad skulle därför inte ha någon färdig förvaltningsmodell som bara väntar på drifttagning.

Jag upplever att särskilt intervjuerna med experter från städerna Borgå, Tammerfors, Kotka, Grankulla och Tavastehus var nyckeln till ett bra slutresultat. Utan dessa personers bidrag skulle ett så bra slutresultat inte ha uppnåtts och Borgå stad skulle därför inte ha någon färdig förvaltningsmodell som bara väntar på drifttagning.

Projektets sammandrag och material publiceras senast 15.12.2022 (på finska).

 

Author
B
Blogikirjoituksen on tuottanut Porvoon projektitiimistä Charlotta Grönqvist

Kommentarer

Log in or register to post comments