Helsingin kaupunki: Digirasti-hanke

Digirasti-hanke edistää pitkään työttömänä olleiden ihmisten yhdenvertaisuutta digitaitoja vahvistavien kurssien muodossa. Digirasti-hanke tarjoaa maksuttomia kursseja, joihin kuuluu viisi ryhmämuotoista kurssipäivää sekä kaksi henkilökohtaista tapaamista kurssin kouluttajan kanssa.

Mistä on kyse?

Digitalisaation myötä myös työnhaku on muuttunut suurelta osin sähköiseksi. Työnhakijan on osattava etsiä tietoa ja työpaikkoja netistä, laatia työnhakuun liittyviä sähköisiä asiakirjoja sekä käyttää sujuvasti nettiä. Työpaikoista käydään kovaa kilpailua ja välillä työpaikan saaminen omalta alalta edellyttää vaikkapa verkostoitumista sosiaalisessa mediassa tai visuaalisen ansioluettelon lähettämistä.

Monilla pitkään työttömänä olleilla ei kuitenkaan ole yhdenvertaista mahdollisuutta etsiä ja hakea työpaikkoja, sillä heidän digitaitonsa eivät ole ajan tasalla tai heillä ei ole käytössään tarvittavia laitteita. Digitaalinen yhdenvertaisuus työnhaussa on yhteiskunnallisesti tärkeä teema, jota Digirasti edistää omalla toiminnallaan. Pitkittyneeseen työttömyyteen liittyy usein myös taloudellista eriarvoistumista ja muita yhteiskunnallisia haasteita, joita digitaalinen syrjäytyminen saattaa osaltaan lisätä.

Vuodesta 2019 käynnissä ollut Digirasti-hanke tarjoaa digitukea työttömille työnhakijoille digitaitokurssien muodossa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ihmislähtöisesti. Hankkeessa on kokeiltu mm. yhteistyössä muiden kanssa järjestettyjä kursseja sekä matalan kynnyksen henkilökohtaista digineuvontaa. Hankkeessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä niin Helsingin kaupungin eri toimialojen kesken kuin myös muiden digituen parissa työskentelevien toimijoiden, kuten järjestöjen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli työttömien digitaitojen vahvistamiseksi ja malli on tarkoitus juurruttaa pysyväksi osaksi kaupungin palveluita. Työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuus on kantavia teemoja hankkeen suunnittelussa. Hanke tahtoo toiminnallaan lisätä työnhakijoiden digitaalista osallisuutta ja kaventaa digitaalisesti syrjässä olevien ihmisten eriarvoisuutta.

Mitkä organisaatiot ovat osallistuneet tämän digitaalisen palvelun tai digitaalista yhdenvertaisuutta edistävän kokonaisuuden tekemiseen?

Helsingin kaupunginkanslian työllisyyspalvelut, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Uudenmaan TE-toimisto, digituki-verkosto, järjestöyhteistyö

Minkälaisia onnistumisia olette matkan aikana kokeneet?

Olemme onnistuneet räätälöimään toimintaa asiakaslähtöisesti sellaiseksi, että lähes jokainen lähtee kurssilta mukanaan uusia digitaitoja. Olemme myös onnistuneet hälventämään pelkoja ja jännitystä, joita ihmisillä on digitaalisia palveluita ja netinkäyttöä kohtaan. Seurantakyselymme (n. 1 kk kurssin jälkeen) mukaan 72 % kurssiosallistujista toteaa, että työnhaku on nyt tuntunut helpommalta kuin ennen kurssia ja 76 % kertoo, että digitaidot ovat paremmat kuin ennen kurssia.

Minkälaisia haasteita olette matkan varrella kohdanneet ja miten niistä on selvitty?

Olemme huomanneet, että digitaidot ovat hyvin vaihtelevia ja osallistujilla on paljon yksilöllisiä tarpeita. Ratkaisimme tämän järjestämällä kursseja kahdelle eri taitotasolle, joista toinen on täysin aloittelijoille ja toinen on niille, jotka haluavat kerrata tai päivittää taitojaan. Vuoden 2020 alusta alkaen olemme myös lisänneet henkilökohtaista opastusta ottamalla käyttöön kahdenkeskiset tapaamiset kouluttajan kanssa ennen ja jälkeen kurssin. Tämän avulla voimme lieventää jännityksiä, joita osallistujalla mahdollisesti on, sekä jutella yksilöllisistä tarpeista, joiden mukaan kouluttaja räätälöi kunkin kurssin sisältöä. Olemme myös alusta alkaen todenneet, että jokaisella kurssilla on hyvä olla mukana apuohjaaja varsinaisen kouluttajan lisäksi, jotta jokaisella osallistujalla olisi mahdollisuus edetä kurssilla ja saada yksilöllistä tukea matkan varrella.

Miksi ehdokas tulisi valita vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi?

Digirasti-hanke edistää marginaalissa elävien ihmisten digitaalista yhdenvertaisuutta. Hankkeen työtapa on kehittämisorientoitunut ja ihmislähtöinen. Suunnittelu- ja kehittämistyössä hyödynnetään muotoiluajattelua ja vaikuttavuutta seurataan monella tavoin. Osallistujien yhdenvertaisuus ja osallisuus on kantavia teemoja kaikessa suunnittelu- ja kehittämistyössä ja toimintaa muokataan jatkuvasti siten, että osallistujien erilaiset lähtökohdat tulisi huomioiduksi.

Päivitetty: 8.4.2020