Suunnannäyttäjät 2019: Varainsiirtoverotuksen digitalisoiminen

Verohallinnon ehdotus vuoden 2019 Suunnannäyttäjäksi on varainsiirtoverotuksen digitalisoiminen.

Varainsiirtovero on vero, joka tulee maksaa asunto-osakkeen, muun arvopaperin tai kiinteistön luovutuksesta. Varainsiirtoveroprosessi on nykyisellään manuaalinen paperiprosessi alusta loppuun. Ostajat, kiinteistövälittäjät ja arvopaperimeklarit ilmoittavat varainsiirtoveron paperilomakkeella. Se leimataan Verohallinnossa käsin, kun veron maksu ja oikeamääräisyys on tarkistettu. Maksu tapahtuu tilisiirtokuitilla.

Myös viranomaisten, kuten Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon, välinen tiedonsiirto tapahtuu paperilla. Näin esimerkiksi silloin, kun tarkistetaan varainsiirtoveron suorittamista kiinteistön lainhuudon hakemisen yhteydessä. Lainhuutoa hakeva kiinteistön ostaja joutuu toimittamaan Maanmittauslaitokseen monia paperisia tositteita varainsiirtoveroonsa liittyen.

Tavoitteena on siirtyä varainsiirtoverotuksessa kokonaan digitaaliseen ilmoittamiseen ja tiedonsiirtoon. Verohallinto avaa rajapintoja (API -rajapinnat) sekä Verohallinnon asiakkaille että erilaisille palveluntarjoajille. Myös viranomaistahojen kanssa siirrytään rajapintojen kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Verohallinnon asiakkaiden näkökulmasta hallinnollinen taakka kevenee ja varainsiirtoveroasian hoitaminen helpottuu kokonaisuudessaan. Verohallinnossa saadaan automatisoitua yksinkertaisia työtehtäviä ja automatisoitua sekä modernisoitua varainsiirtoveroprosessia. Tiedonsiirto asiakkaiden, muiden viranomaisten ja Verohallinnon välillä nopeutuu ja yksinkertaistuu. Yhteistyö viranomaisten välillä helpottuu.

Hankkeen toteutusvaihe alkoi lokakuussa 2018. Valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuvat marraskuussa 2019.

Kestävyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Nykyisellään paperitse tapahtuva ilmoittaminen muuttuu kokonaisuudessaan sähköiseksi. Henkilö- ja yhteisöasiakkaiden on marraskuun 2019 käyttöönoton jälkeen mahdollista tehdä varainsiirtoveroilmoitus OmaVerossa. Kiinteistönvälittäjille, erilaisille palveluntarjoajille sekä arvopaperikauppiaille avataan API -rajapinta ilmoittamista varten. Pienemmille toimijoille, joilla ei ole rajapintavalmiutta, tarjotaan mahdollisuus verkkolomakkeen käyttöön. Rajapintojen avaamisen kautta erilaiset alustataloutta ja kaupankäyntiä kehittävät palveluntarjoajat voivat kehittää omia palveluitaan niin, että varainsiirtoveroasian hoitaminen voidaan liittää osaksi kyseistä palvelua.

Varainsiirtoveroilmoitusten vuosittaisen määrän on tulevaisuudessa arvioitu olevan n. 400 000 ilmoituksen suuruusluokkaa, joten ilmoittamisen helpottumisella on vaikutusta laajaan käyttäjäkuntaan. Verohallinnon osalta työn tekeminen helpottuu ja nopeutuu, kun tiedot saadaan rakenteellisessa muodossa ja veron oikeamääräisyyden tutkiminen voidaan toteuttaa pitkälti automaationa.

Koko prosessi on ollut aiemmin täysin manuaalinen ja tapahtunut täysin virkailijatyönä, joten automaatioaste nousee huomattavasti. Näin virkailijatyötä saadaan kohdennettua paremmin merkittävämpiin työtehtäviin. Verohallinnon ja muiden viranomaisten, erityisesti Maanmittauslaitoksen välinen tiedonsiirto nopeutuu ja helpottuu rajapintojen käyttöönoton myötä. Nykytilanteessa asiakas joutuu toimittamaan Maanmittauslaitokselle paperisen kuitin ja erilaisia paperisia lomakkeita kiinteistön lainhuudon hakemisen yhteydessä. Jatkossa nämä tiedot välitetään viranomaisten välillä sähköisesti, jolloin asia hoituu asiakkaan puolesta automaattisesti. Verohallinto ja Maanmittauslaitos välittävät jatkossa puolin ja toisin myös tietoja Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään liittyen.

Onnistumiset ja haasteet

Lähtötilanne oli erityisen haastava, koska liikkeelle lähdettiin hyvin vanhanaikaisesta tavasta toimia. Käytössä on ollut konkreettisesti paperi ja leimasin, ja nyt tehdään kerralla valtava digiloikka rajapintojen ja automaation maailmaan. Osaaminen, joka on perustunut ammattitaitoon ja virkailijoiden kokemukseen, on kartoitettu ja muunnettu ohjelmistoon säännöiksi. Tämä on onnistunut, koska olemme saaneet kyseisen osaamisen ja ammattitaidon valjastettua valmistelu-, määrittely- ja toteutustyöhön mukaan.

Varainsiirtoverototeutuksen toiminnallisena vastaavana tunnen siten erityistä ylpeyttä tiimini osaamisesta sekä innostuneesta ja omistautuneesta otteesta, sekä upeasta yhteishengestä. Toinen ylpeydenaihe on onnistunut yhteistyö ja kommunikaatio Verohallinnon ja toteutuksesta vastaavan Fast Enterprisen kanssa. Kielimuuri ei ole noussut esteeksi, eikä erilaisista osaamisalueista huolimatta ole tullut eteen yhtäkään tilannetta tai ongelmaa, jota ei olisi saatu ratkaistua. Tämän lisäksi yhteistyö muiden osapuolten, kuten Maanmittauslaitoksen ja sidosryhmätahojen kanssa on sujunut hienosti, ja asiat on aina saatu ratkaistua ja työ etenemään. Kolmas ylpeydenaihe on se, että siirrymme kerralla Verohallinnon vanhanaikaisimmasta veroprosessista kaikkein moderneimpien joukkoon. Siirtymä verotusprosessissa on valtava, ja on upeaa, että se saadaan tällä osaavalla joukolla näin hienosti toteutettua.

Iso haaste on ollut kokonaan manuaalisen, papereihin ja virkailijatyöhön perustuvan prosessin hahmottaminen ja kaiken siihen sisältyvän työn listaaminen ja näkyväksi tuominen. Virkailijatyönä tapahtuva, ammattitaitoon perustuva prosessi on jouduttu muuttamaan ohjelmistoon sopiviksi säännöiksi ja kokonaisuuksiksi. Hyvän valmistelun ja ammattitaitoisten määrittelijöiden avulla tästä on kuitenkin suoriuduttu mahtavasti, ja toteutus on onnistunut aikataulussa ja sujuvasti. Oman haasteensa koko toteutusprosessiin on tuonut useiden eri tahojen erilaisten hankkeiden aikataulullinen yhteensovittaminen.

Samaan aikaan Verohallinnon Valmis-hankkeen kanssa toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön ASREK -hanketta, jossa rakennetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämää huoneistojärjestelmää. Huoneistotietojärjestelmään sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään liittyen avataan Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen välille useita tietovirtoja, joiden rakentamisen aikatauluttaminen on ollut haasteellista molempien osapuolten samanaikaisten muiden aikataulupaineiden vuoksi.

Haastetta on tuonut myös se, että toteutukseen ja yhteistyöhankkeisiin liittyen on jouduttu valmistelemaan erilaisia lainsäädäntömuutoksia, jotta tiedonsiirtoon tarvittavat tiedonsaantioikeudet on saatu lain tasolla varmistettua. Tarpeellisten lainsäädäntömuutosten aikaansaaminen oikeassa ajassa on ollut erittäin haasteellista. Valmistelutyöhön on otettu mukaan useita sidosryhmätahoja, jotta lopputulos vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla palvelun käyttäjien tarpeita. Mukana on ollut kiinteistönvälityspuolen keskeisiä toimijoita, ohjelmistotalojen edustajia ja sähköisen kaupankäynnin palveluntarjoajia. Käytettävyystesteihin on osallistettu ilmoittajan roolissa sekä kiinteistönvälittäjiä että tavallisia henkilöilmoittajia. Muutosten tiedottaminen laajamittaisesti kaikille yhteistyötahoille on suuri haaste, jonka onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Päivitetty: 5.2.2020