Suunnannäyttäjät 2019: eRiverian verkko-opinnot

Pohjois-Karjalan kuntayhtymä Riverian ehdotus vuoden 2019 Suunnannäyttäjäksi on toisen asteen ammatillisen koulutuksen verkko-opintokokonaisuus.

eRiveria tarjoaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa lähes kaikki yhteisten tutkinnon osien opinnot täysin ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa. Tällä hetkellä verkko-opintoja on tarjonnassa noin 100 osaamispistettä. Verkko-opinnot ovat laadukkaita, visuaalisen suunnittelijan viimeistelemiä ja täyttävät ammatillisten tutkintojen perusteissa asetetut osaamistavoitteet. Verkko-opintojen käsikirjoittamisesta sekä opiskelun ohjaamisesta ja osaamisen arvioinnista vastaavat pätevät verkko-opettajat.

eRiveriassa tehdään myös verkko-opetukseen liittyvää väitöstutkimusta. Tutkimustyön aikana omaksuttua teoriatietoa ja kerättyä tutkimusdataa hyödynnetään verkko-opintojen kehittämisessä. Tarkoitus on esimerkiksi yhä etenevissä määrin mahdollistaa yksilölliset oppimispolut verkko-opinnoissa. Yksilöllisesti polutetussa verkko-opinnossa opiskelija tutustuu oman alansa kannalta keskeisiin sisältöihin. Polkujen avulla verkko-opetusta eriytetään esimerkiksi siten, että opiskelija voi aloittaa oppimisprosessin omalta lähtötasoltaan ja kartuttaa osaamistaan erilaisten kertaus- ja lisäharjoituspolkujen avulla.

eRiveria tarjoaa tällä hetkellä lähes 100 osaamispisteen verran laatukriteeriensä mukaisia verkko-opintoja. Toimintavuoden 2019-2020 aikana tarjonta saadaan kattamaan lähes kaikki yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osaamistavoitteet. Kaikki eRiverian verkko-opinnot ovat avoinna opiskelijoille lyhyitä huoltokatkoja lukuun ottamatta 24/7/365. eRiveria työllistää kuusi päätoimista sekä toistakymmentä sivutoimista verkko-opettajaa. Syksyllä 2019 päätoimisten verkko-opettajien määrä nousee yhdeksään. Lisäksi eRiveriassa työskentelee visuaalinen suunnittelija sekä toimintaa johtava verkkopedagogiikan asiantuntija.

Riverian pedagoginen johto on tiiviisti mukana eRiverian toiminnan suunnittelussa ja mahdollistaa tuellaan toiminnan toteutumisen ja kehittämisen. eRiverian opintoja on lukuvuoden 2018-2019 aikana suorittanut yli tuhat Riverian opiskelijaa sekä toistasataa opiskelijaa asiakasoppilaitoksista eri puolilta Suomea.

Keväällä 2019 eRiverian tarjontaan avattiin ”toisen sukupolven” eRiveria-opinto matematiikan pakollisiin osaamistavoitteisiin. Opinto on osa väitöstutkimusta, jonka tavoitteena on integroida matematiikan pakolliset osaamistavoitteet työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Matematiikan verkko-opinnossa huomioidaan monipuolisesti opiskelijoiden yksilölliset tarpeet muun muassa erilaisten polutusten avulla. Opinnossa on alakohtaisten oppimispolkujen lisäksi kertaus-, lisäharjoitus- ja jatko-opintopolkuja. Opinnosta kerätään tutkimusdataa kyselyiden avulla sekä muun muassa tehtävävastauksia ja oppituntiraportteja analysoimalla.

Kestävyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus hankkeessa

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tarkasteltuna verkossa opiskelu vähentää paperimateriaalin sekä opiskelijoiden ja opettajien liikkumisen tarvetta pienentäen merkittävästi opiskelun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Kaikki tämä on myös taloudellisen kestävyyden kannalta merkittävää. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta on merkittävää, että hyvin suunniteltu ja polutettu verkko-opinto mahdollistaa valmiuksiltaan hyvin erilaisten opiskelijoiden ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen ja suoriutumisen.

Parhaimmillaan opiskelija voi hyödyntää opiskelussa omia vahvuuksiaan oppijana. Opiskelijoiden välinen tasa-arvo toteutuu paremmin ja sitä on helpompi kontrolloida vakaassa laadukkaassa verkko-opinnossa kuin useiden eri opettajien omalla tavallaan suunnittelemassa lähiopetuksessa.

eRiverian verkko-opinnot tarjoavat uudenlaisen etenemismahdollisuuden kaikille opiskelijoille, mutta erityisen merkityksellinen mahdollisuus on itseohjautuville opiskelijoille, jotka saavat näin hankittua ja osoitettua osaamisen ilman lähiopetuksessa tarvittavaa opettajaresurssia. Näin opettajien lähituki voidaan kohdentaa niille opiskelijoille, jotka sitä osaamisen hankkimiseen tarvitsevat. Verkko-opintoja on mahdollista suorittaa myös työelämässä tapahtuvan opiskelun aikana, jolloin yhteisten tutkinnon osien ilmiöt kytkeytyvät tiiviimmin opiskeltavan alan ilmiöihin. Edellä mainitut seikat joustavoittavat opiskelijoiden opintopolkua ja mahdollistavat aiempaa nopeamman etenemisen työelämään.

Verkko-opintoja suoritetaan valtakunnallisesti asiakasoppilaitosten kautta. Opinnoista kerätään tutkimusdataa paitsi opiskelijoiden suoriutumisesta, myös verkossa tapahtuvasta opiskelusta sen edelleen kehittämiseksi. Tämä tieto hyödyttää valtakunnallisestikin uudenlaisten verkossa sijaitsevien oppimismahdollisuuksien kehittämistä.

Onnistumiset ja haasteet hankkeen aikana

eRiverian opintotarjonnassa on nyt päästy tilanteeseen, jossa tarjonnan laajuus aidosti mahdollistaa opiskelijalle verkko-opiskelun hyödyntämisen oman opintopolun nopeuttamisessa ja opintojen joustavuuden lisäämisessä. Tarjonnan laajuudesta huolimatta opintojen korkeasta laadusta on pystytty pitämään kiinni. Perustoiminnan ja opintotarjonnan saavutettua nykyinen taso, pystymme nyt ja tulevaisuudessa kehittämään verkko-opintojamme edelleen. Esimerkkinä tästä on uusin matematiikan opinto, jota hyödynnetään ydintoiminnassamme. Matematiikan verkko-opintoa kehitetään systemaattisesti väitöskirjaan tähtäävän tieteellisen tutkimuksen avulla, ja sen tulokset hyödyttävät koko ammatillisen alan verkkopedagogiikan kenttää.

eRiverian tarinan voi katsoa alkaneen Pohjois-Karjalan Verkko-opisto-hankkeesta (2012). Ennen verkko-opintojen nykyiseen malliin ja laajuuteen päätymistä, on matkassa ollut monia mutkia ja haasteita. Monenlaisia teknisiä ratkaisuja on kokeiltu ennen nykyiseen ratkaisuun päätymistä, ja pedagoginen mallikin on hioutunut matkan varrella. Verkko-opiskelun ujuttaminen paljon perinteisiä toimintamalleja sisältävään ammatillisen koulutuksen maailmaan ei ole ollut aivan yksinkertaista. Nykyisen mallin eteen on määrätietoisesti työskennelty syksystä 2017 alkaen, ja kehitystä ovat vauhdittaneet määrätietoiset linjaukset niin teknisissä kuin pedagogisissakin asioissa. Laadun ja määrän kehittyminen on auttanut verkko-opiskelun ”läpilyöntiä” osana Riverian toimintakulttuuria. Haasteita ja vastustustakin on siis riittänyt, mutta ilman niistä saatua oppia nykytilaa olisi tuskin pystytty saavuttamaan.

Päivitetty: 5.2.2020