Mistä on kyse?

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on luoda pohjaa sille, että tulevaisuudessa ihmisiä voidaan tekoälyavusteisesti helpottaa löytämään elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvät palvelut entistä sujuvammin ja helpommin. Tavoitteen toteuttamiseksi ohjelmassa kehitetään sekä teknisiä että toiminnallisia edellytyksiä julkisen hallinnon ihmiskeskeiselle ja elämäntapahtumalähtöiselle uudistamiselle. Eri elämäntapahtumiin liittyy tyypillisesti asiointia useiden eri palveluiden kanssa ja niiden hyödyntämistä. AuroraAI-ohjelman tulevaisuuden tavoitetilassa ihmisille voidaan tarjota personoituja palvelupolkuja eri elämäntapahtumiin ja tilanteisiin liittyen.

Ohjelma pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen strategisiin tavoiteisiin elinvoimaisesta Suomesta ja hallitusohjelmakirjaukseen ”Jatketaan arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa tekevän AuroraAI-verkon kehittämistä tietoturvallisesti ja eettisestä kestävällä tavalla.” Ohjelmalla myös tuetaan julkisen hallinnon strategian linjausten toimeenpanoa mm. elämäntapahtumalähtöisistä palveluista ja erilaisten ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tarpeiden ja tilanteiden huomioimisesta.

Ohjelmassa kehitetään tekninen infrastruktuuri eli AuroraAI-verkko, jonka avulla mahdollistetaan teknisesti eri palveluiden liittäminen yhteen avoimen rajapinnan avulla. AuroraAI-verkon kautta mahdollistetaan, että palvelut ja niiden tarvitsijat kohtaavat entistä paremmin. Verkko myös mahdollistaa yksilöllisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen tietoon pohjautuen. Ohjelman toimikauden aikana AuroraAI-verkkoa ja sen toiminnallisuuksia kehitetään siihen integroitavien palveluiden kautta. Vuodesta 2023 alkaen AuroraAI-verkko on jatkuvana palveluna laajemmin eri palveluiden käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä. AuroraAI-verkon yhteisistä palveluista eli niin kutsutuista ydinkomponenteista vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Teknisten edellytysten lisäksi ohjelmassa myös luodaan eväitä julkisen hallinnon laajemmalle ihmiskeskeiselle kehittämiselle. Organisaatioiden toiminnallisen kehittämisen tueksi ohjelmassa kehitetään AuroraAI-toimintamallia, joka tuo yhteen ohjelmakauden aikaiset opit siitä, kuinka ihmisten yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida organisaatioiden toiminnassa entistä paremmin. Toimintamalli myös esittelee konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä ihmiskeskeisen toiminnan kehittämisen tueksi. Toimintamalli ja siihen lukeutuvat työkalut lanseerataan laajamittaisesti hyödynnettäväksi vuoden 2022 lopulla.

Lisäksi ohjelmassa tuotetaan pedagogista sisältöä AuroraAI-verkkoon ja toimintamalliin liittyen ohjelmakauden ajan.

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

1) AuroraAI-verkko, joka mahdollistaa teknisesti eri palveluiden liittämisen yhteen sekä mahdollistaa yksilöllisten palvelukokonaisuuksien syntymisen. AuroraAI-verkkoa kehitetään pilottipalveluiden kanssa ohjelmakauden ajan, ja vuodesta 2023 lukien se on jatkuvana palveluna laajamittaisesti käyttöönotettavissa.

Digi- ja väestötietovirasto kehittää ja ylläpitää AuroraAI-verkon yhteisiä palveluita eli niin sanottuja ydinkomponentteja. AuroraAI-verkkoon liittymisestä voit lukea täältä: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/auroraai-verkkoon-liittymisen-aloituspaketti.

2) AuroraAI-toimintamalli, jolla tuetaan organisaatioiden toiminnan kehittämistä kohti ihmisten tarpeet paremmin huomioivaa toimintaa. Toimintamalli koostuu työkalukokoelmasta, esimerkkitoteutuksista ja kokonaiskuvan yhteen kokoavasta toiminnan muutoksen viitekehyksestä.

Toimintamallin työkalut auttavat yksittäistä organisaatiota oman toiminnan konkreettisessa muutoksessa viitekehyksessä kuvatuissa eri näkökulmissa. Lisäksi pilottiorganisaatioiden kanssa luodaan esimerkkitoteutuksia toiminnan muutoksen määrittelystä, toimeenpanosta ja kehittämisestä. Esimerkkitoteutuksia on tunnistettu 13 kappaletta koskien mm. tiedonhallintaa, johtamista ja palveluita. Lopuksi viitekehys kokoaa ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutoksen kokonaiskuvan keskeisine näkökulmineen (esimerkiksi: strategia, johtaminen, palvelut, kyvykkyydet, resursointi, ydintoiminta ja tiedonhallinta) ja keskinäisriippuvuuksineen.

3) Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisellä tuetaan ohjelmakauden ajan AuroraAI-verkon ja AuroraAI-toimintamallin kehittämistä, käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä.

Ketkä AuroraAI-ohjelmassa ovat mukana?

AuroraAI-ohjelman ohjauksesta, rahoituksesta ja ohjelmakokonaisuuden koordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto vastaa AuroraAI-verkon kehittämishankkeesta. Lisäksi osana AuroraAI-ohjelmaa valtio-omisteinen kehitysyhtiö DigiFinland Oy kehittää avoimen lähdekoodin käyttöliittymäratkaisuja AuroraAI-verkkoon. Käyttöliittymät ovat eri organisaatioiden jatkojalostettavissa ja räätälöitävissä omaan käyttötarkoitukseensa.

AuroraAI-ohjelman toimeenpano pohjautuu sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn. AuroraAI-verkon ja AuroraAI-toimintamallin kehittämisessä on mukana useita organisaatioita eri sektoreilta ja elämänaloilta.

Ohjelman Slack-yhteisön kautta saat lisätietoa osallistumismahdollisuuksista ja ajankohtaisista tapahtumista!

Lisätietoja AuroraAI-ohjelmasta:

  • Ohjelmapäällikkö: Niko Ruostetsaari (niko.ruostetsaari[a]gov.fi)
  • AuroraAI-verkko: Antti Hahto (antti.hahto[a]gov.fi)
  • AuroraAI-toimintamalli: Aleksi Kopponen (aleksi.kopponen[a]gov.fi) ja Katri-Leena Launis (katri-leena.launis[a]kela.fi)
  • AuroraAI-chatbotyhteisö: Elina Melasuo (elina.melasuo[a]gov.fi)
Päivitetty: 3.11.2021

AuroraAI

Blogikirjoitukset

Ryhmän julkaisemia blogikirjoituksia

Tulevat tapahtumat

Ryhmän julkaisemat tapahtumat, jotka ovat avoimia kaikille.

Mukana kehittämässä

Profile picture for user aleksi.kopponen
Aleksi
Kopponen
Profile picture for user niko.ruostetsaari
Niko
Ruostetsaari
Profile picture for user katri-leena.launis
Katri-Leena
Launis