VAHTI 4/2013 Henkilöstön tietoturvaohje

Ministeriöille, virastoille ja laitoksille

Henkilöstön tietoturvaohje

Oheisen Valtiovaraininisteriön  antaman henkilöstön tietoturvaohjeen tavoitteena on tukea, yllapitää ja kehittää valtionhallinnon tietoturvallisia työskentelytapoja. Ohje korvaa aikaisemman Henkilöstön tietoturvaohjeen (VAHTI 8/2006). Ohje on osa Suomen kyberturvallisuusstrategian ja valtioneuvoston periaatepäätöksen  val­tionhallinnon  tietoturvallisuuden kehittämisestä toimeenpanoa.

Ohje on valtion henkilöstön tietoturvallisuuden yleisohje. Ohjeessa on tiiviisti ku­vattu tietoturvallisuuden perusasiat ja siinä annetaan käytännön neuvoja tietotur­vallisuuden toteuttamiseen osana henkilöstön perustyötä ja tehtävien hyvää hoita­mista. Ohje tukee myös kuntien ja niiden henkilöstön tietoturvatyötä.

Valtionhallinnonorganisaatioiden johdon tulee huolehtia henkilöstön tietoturvaosaamisen sekä tietoturvakulttuurin ja -tietoisuuden jatkuvasta  kehittamisestä.

Johdon vastuulla on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on tehtäviensä edellyt­tämä tietoturvallisuuden osaaminen.

Valtionhallinnon  tietoturvallisuusasetus  (681/2010) edellyttää, etta viranomaisen käytössä on riittävä asiantuntemus tietoturvallisuuden varmistamiseksi, ja että henkilöstölle annetaan ohjeet ja koulutusta asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Asetus edellyttää myös, että annettujen ohjeiden noudattamista valvotaan ja niiden muutostarpeita arvioidaan säännöllisesti.

Tätä ohjetta voidaan käyttää sellaisenaan tai organisaatioiden omien ohjeiden tukena.Ohje julkaistaan VAHTin intemet-sivuilla. Lisätietoja antavat tietoturvallisuusasiantuntija  Aku Hilve ja vaatimusten hallinnan asiantuntija IiroHenttinen (etunimi.sukunimi@vm.fi).

Hallinto- ja kuntaministeri

Henna Virkkunen

Yksikön päällikkö

Mikael Kiviniemi

VAHTIn puheenjohtaja

Päivitetty: 9.6.2020