VAHTI 3/2007 Tietoturvallisuudella tuloksia

Esipuhe

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtio­varainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja sen valmistelussa.


VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtion­hallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta.
VAHTIssa käsitellään kaikki merkittävät valtionhallinnon tietoturvalinjauk­set ja tietoturvatoimenpiteiden ohjausasiat. VAHTI käsittelee valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tietoturvallisuuden linjaukset sekä ohjaa valtionhallinnon tietoturvatoimenpi­teitä. VAHTIn käsittelyn kohteina ovat kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.


VAHTIn toiminnalla on parannettu valtion tietoturvallisuutta ja työn vai­kuttavuus on nähtävissä hallinnon ohella myös yrityksissä ja kansainvälisesti. Tuloksena on aikaansaatu erittäin kattava yleinen tietoturvaohjeisto (http:// www.vm.fi/VAHTI). Valtiovarainministeriön ja VAHTIn johdolla on menes­tyksellisesti toteutettu useita ministeriöiden ja virastojen tietoturvayhteishank­keita. VAHTI on valmistellut, ohjannut ja toteuttanut valtion tietoturvallisuu­den kehitysohjelman, jossa on aikaansaatu merkittävää kehitystyötä yhteensä 26 kehityskohteessa yli 300 hankkeisiin nimetyn henkilön toimesta.


VAHTI edistää verkostomaisen toimintatavan kehittämistä julkishallin­non tietoturvatyössä.
Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laa­jasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansalaistoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on saanut kolmena perättäisenä vuo­tena tunnustuspalkinnon esimerkillisestä toiminnasta Suomen tietoturvalli­suuden parantamisessa.
Tämän ohjeen on laatinut VAHTIn alainen tietoturvallisuuden yleisohjeen VAHTI 1/2001 päivittämisen työryhmä. Ohje on viimeistelty laajan lausunto­kierroksen palautteen pohjalta ja hyväksytty julkaistavaksi VAHTIn kokouk­sessa lokakuussa 2007.

Päivitetty: 9.6.2020