VAHTI 1/2007 Osallistumisesta vaikuttamiseen- Valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä

Esipuhe

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämi­sestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuudenjohtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTIssa ovat edustettuina eri hallinnonalatja -tasot.

VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toi­mintojen luotettavuutta ja jatkuvuutta sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiin­teäksi osaksi valtionhallinnon kaikkea toimintaa. VAHTI käsittelee valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevat määräykset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tie­toturvallisuuden linjaukset ja toimenpiteet. Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansa­laistoiminnassaja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on tunnettu muun muassa tieto­turvajulkaisuista ja –ohjeista sekä tietoturvahankkeistaan (www.vm.fi/vahti).

Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma onjulkaistu VAHTI-julkaisusarjassa nimel­lä Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004–2006, VAHTI 1/2004. Ke­hitysohjelmassa on kehitetty tietoturvallisuutta laajasti osana kaikkea toimintaa. Kehitys­ohjelmaan on sisältynyt kaikkiaan 29 laajaa kehittämiskohdetta. Kehitysohjelmaan ovat osallistuneet laajasti kaikki hallinnonalatja lisäksi osassa hankkeita on mukana kuntienja elinkeinoelämän edustajia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeissa on ollut mukana valtionhallintotasolla nimettyinä yli 300 osallistujaa. Virallisesti asetetut hankkeet löyty­vät valtioneuvoston hankerekisteristä (http://www.hare.vn.fi/) VAHTIn (VM166:00/2003) alahankkeina. Seuraavassa kuvassa on esitettyinä kehitysohjelman osa-alueet.

VAHTI 1/2007 Osallistumisesta vaikuttamiseen- Valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä
Päivitetty: 9.6.2020