Syvä- ja teemahaastattelut

Henkilökohtainen vuorovaikutus on useimmiten paras tapa ymmärtää toista ihmistä ja hänen tarpeitaan. Syvä- ja teemahaastatteluissa tavoitteena on päästä kyselyä syvemmälle ja antaa haastateltavalle mahdollisuus kuvata omia tarpeitaan ja kokemuksiaan. Esille nousseita huomioita voidaan hyödyntää nykysten ja uusien palveluiden kehittämisessä.

Sekä syvä- että teemahaastattelut toteutetaan ilman tarkkaan strukturoitua kysymyspatteristoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että haastateltavalla on mahdollisuus ohjata keskustelua itselleen merkitykselliseen suuntaan. Haastattelijan tehtävänä on kuunnella ja tehdä tarkentavia kysymyksiä, sekä varmistaa että keskustelu ei ajaudu täysin ohi halutusta tutkimusaiheesta.

Syvähaastattelua voidaan hyödyntää erityisesti silloin, kun halutaan saada kattavampi ymmärrys kohdehenkilöstä. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan uusia palveluita juuri tietylle kohderyhmälle tai halutaan kehittää olemassa olevia palveluita paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Syvähaastattelun aikana kiinnitetään huomiota paitsi siihen mitä haastateltava sanoo, myös miten hän asioista kertoo ja miten hänen tunnetilansa vaihtelevat. Haastattelussa voidaan käyttää apuna esimerkiksi erilaisia ajatuskarttoja tai kuvia, joiden avulla haastateltava voi jäsentää ajatuksiaan.

Teemahaastattelua voidaan hyödyntää erityisesti silloin, kun halutaan saada kattavampi ymmärrys jostakin tietystä teemasta. Tällöin ei keskitytä haastateltavaan yhtä kokonaisvaltaisesti, vaan rajataan keskustelu liittymään esimerkiksi vain työhön liittyviin asioihin. Haastattelu voidaan tällöin toteuttaa myös teemaan olennaisesti liittyvässä paikassa, kuten esimerkiksi työpaikalla. Tavoitteena on saada kattava ymmärrys tietyn ryhmän, esimerkiksi työntekijöiden, tarpeista, toiveista ja odotuksista omaan toimintaympäristöön liittyen. Teemahaastattelu saattaa olla syvähaastattelua strukturoidumpi, mutta syvähaastatteluan tavoin kyse on edelleen enemmän keskustelusta, kuin kysymyksistä ja vastauksista.

Sekä syvä- että teemahaastattelut tallennetaan usein äänitallentimeen, jotta haastattelussa esille nousevat asiat tulevat tallennettua oikein.