JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Suositus sisältää julkisen hallinnon yhteisen loogisen tietomallin ja yhteiset mallintamisohjeet yhdenmukaisen kansallisen tason paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta. Suosituksessa määritellään mm. tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi sekä annetaan 2,5D- ja 3D-geometrioiden muodostamisohjeet. Suositus mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto on yhdenmukaista ja laadukasta koko Suomen kattavalta alueelta.

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat
Liite 3: Ominaisuustiedot laatusääntöineen
Päivitetty: 28.9.2020