Virtuaaliset digitukikahvit kokoavat digituen toimijat kuukausittain yhteen

Virtuaaliset digitukikahvit ovat Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston keskeinen toimintatapa, joka käynnistettiin alkuvuonna 2020. Käytäntö aloitettiin, jotta eri puolilta laajaa maakuntaa olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua maakunnallisen digitukiverkoston toimintaan. Kuukausittain järjestettävissä virtuaalisissa tapaamisissa verkoston toimijat voivat jakaa tietoa digituen ajankohtaisista asioista, nostaa esille hyviä käytänteitä ja keskustella digituen kehittämisessä haastavista asioista.

Lähdimme Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeessa miettimään vuoden 2020 alussa Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toiminnan kehittämistä, minkä pohjaksi olimme kysyneet marraskuussa 2019 digitukiverkoston tapaamiseen osallistuneiden ajatuksia ja ideoita. Keskeisenä teemana nousi esille digitaalisten työkalujen hyödyntäminen verkoston toiminnassa.

Konseptiksi kehittyi tunnin mittaisten virtuaalisten digitukikahvien järjestäminen kuukausittain Teams-kokouksina. Kutsut tapahtumiin lähetetään kaikille digitukiverkoston sähköpostilistalla oleville toimijoille ja lisäksi digitukikahveja mainostetaan eri yhteyksissä tehden samalla tunnetuksi digitukea ja Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkostoa.

Vetovastuu kahvittelujen järjestämisestä on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeella. Virtuaalisten digitukikahvien alkuun varataan aina aikaa digituen ajankohtaisista asioista keskustelemiselle ja jokaiselle kerralle mukaan pyritään saamaan jokin mielenkiintoinen toimija joko omasta maakunnasta tai muualta Suomesta esittelemään omaa toimintaansa tai jakamaan tietoaan.

Virtuaaliset digitukikahvit pyritään pitämään hyvin vapaamuotoisina, jotta kaikilla osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille ajankohtaisia digituen asioita. Kahvittelujen sujuvoittamiseksi jokaisen tapaamisen alussa kerrataan pikaisesti yhteiset toimintatavat, kuten mikrofonien pitäminen mykistettynä oman puheenvuoron aikana. Koska kahvittelujen aikataulu on tiivis ja osallistujia on ollut varsin paljon, emme ole pitäneet erillistä esittäytymiskierrosta, vaan osallistujia on pyydetty tervehtimään muita Teamsin viestikentässä. Viestiominaisuutta hyödynnetään kahvittelujen aikana muutenkin aktiiviseen keskusteluun sekä kysymysten ja kommenttien esittämiseen.

Virtuaalisilla digitukikahveilla esillä oleva materiaali lähetetään tapahtuman jälkeen digitukiverkoston jäsenille, jotta tieto menee myös heille, jotka eivät päässeet osallistumaan kahvitteluihin. Digitukikahveista ei laadita varsinaista muistiota, vaan keskeisimmät esille nousseet asiat kirjataan verkostolle lähetettävään sähköpostiviestiin. Myös virtuaalisten kahvittelujen tallentamista on mietitty.

Virtuaaliset digitukikahvit mahdollistavat digitukeen liittyvien ajankohtaisten asioiden esittelyn muille maakunnan toimijoille. Toisaalta tämän mallin myötä myös me hanketoimijat saamme oman työmme tueksi tietoa maakunnan toimijoiden ajatuksista, havainnoista ja tarpeista. Virtuaalinen työskentelytapa tuo tasa-arvoa maakunnan eri toimijoiden välille, sillä kaikilla toimijoilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua tapaamisiin työskentelypaikasta riippumatta. Siten myös tieto digituesta ja hyvistä käytänteistä leviää tehokkaasti eri puolille maakuntaa.

Yhteystiedot

Heidi Niemelä

Pohjois-Pohjanmaan digituki -hanke

Maria Puotiniemi

Pohjois-Pohjanmaan digituki -hanke
Päivitetty: 28.10.2020