Siun soten digimentoritoiminta tukee ja kehittää henkilöstön digiosaamista

Siun sotessa pyritään vastaamaan digipalveluiden juurruttamisen haasteisiin ja digiosaamisen kehittämiseen kasvattamalla työntekijöiden digiosaamista ja -innokkuutta digimentoritoiminnalla. Innokaat ja osaavat digimentorit opastavat ja ohjaavat digiasioissa työkavereitaan työyksiköissä.

Mihin tarvitaan digimentoreita?

Ajatus digimentorointiin syntyi Pohjois-Karjalan Digisotehankkeen toteuttamassa vuoden kestäneessä eAmmattilaisten valmennuksessa. Valmennukseen osallistui digiasioista innostuneita Siun soten työntekijöitä pääasiassa terveyskeskusten vastaanotoilta. Valmennuksessa esiteltiin monipuolisesti digipalveluita sekä syvennyttiin digikehittämisen prosesseihin. Valmennus herätti osallistujissa tarpeen digiosaajista sotealan työkentällä. Valmennukseen osallistunut Anna Pölönen lähti toteuttamaan ideaa digiosaajien verkostosta, kun Siun sote lähti mukaan Pohjois-Karjalan Digitukipilottiin syksyllä 2018 ja Pölönen valittiin pilottiin projektisuunnittelijaksi. Digitukipilotissa tavoitteena oli luoda verkosto tiedon ja kokemusten jakamista varten digiasioista kiinnostuneista työntekijöistä. Verkostotyön tavoitteena oli muun muassa sähköisten palveluiden käytön tehostaminen ja kokemusten sekä tiedon välittäminen työntekijöiden välillä.

Digimentoritoiminnan aloitus ja eteneminen

Pölönen keräsi Siun soten ensimmäiset digimentorit, noin 40 mentoria, terveysasemien vastaanotoilla työskentelevistä koulutetuista eAmmattilaisista ja alkoi laajentaa verkostoa pikkuhiljaa. Pilottiverkostolla luotiin hyvä pohja, koska terveysasemat kattavat lähes koko Siun soten alueen ja ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä. Aluksi digimentoritoiminna tavoitteena oli, että digimentorit ennenkaikkea veisivät työyksikköihin uusinta tietoa digikehittämiseen liittyen, innostaisivat työkavereitaan digiasioissa sekä veisivät tietoa asiakkaille tarjolla olevista digivaihtoehdoista. Tieto digiosaajien verkostosta levisi Siun soten digipalveluihin, missä innostuttiin toiminnasta keväällä 2019. Vuoden 2019 aikana digimentoriverkosto laajeni ja verkosto alettiin nähdä hyvin vahvana mahdollisuutena Siun soten henkilöstön digiosaamisen kehittämisessä. Digijohtaja Pia Hiltunen esitteli toiminnan Siun soten johdolle tammikuussa 2020 ja johto antoi siunauksen digimentoriverkoston laajentamiselle Siun soten joka toimialueelle sekä luvan työajankäyttöön noin kaksi tuntia viikossa digimentorointiin. Digimentoritoimintaa aloitettiin voimakkaasti laajentamaan ja digimentorin rooli alkoi varmistua enemmän henkilöstön osaamisen kehittäjäksi.

Digimentoritoimintaa Siun sotessa on laajennettu ja kehitetty hankerahoituksella. Pohjois-Karjalan Digitukipilotti toimi vuosina 2018-2019 jatkui hankkeena 2020. Pilotissa käytössä oli kokonainen henkilötyövuosi ja hankkeessa käytössä oli 50% henkilötyövuosi. Anna Pölönen työskenteli digimentoriverkoston laajentamisen ja kehittämisen parissa Pohjois-Karjalan digitukipilotissa ja -hankkeessa, kunnes keväällä 2020 koronapandemian myötä hankkeen työntekijäksi vaihtui Irina Laatikainen.

Onnistuminen

Digimentoritoiminta on hakenut Siun sotessa omaa rooliaan ja vaatii edelleen kehittämistä. Toiminta on suunnitelmallista, mutta tarvitaan vielä selkeä strategia ja mittarit millä toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata. Digimentorit ovat kuitenkin jo ottaneet paikkansa työyhteisöissä. Koronakevät vauhditti sotealan digitalisaatiota ja sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Digimentorit ovat olleet omien yksikköjensä avainhenkilöitä esimerkiksi etävastaanottojen käynnistämisessä. Lisäksi digimentoreiden apu pilvipalveluihin siirtymisessä on ollut Siun sotessa arvokasta. Työyhteisöissä digimentoreilta on helppo pyytää apua pieniinkin asioihin. Digimentorit ovat auttaneet työkavereitaan esimerkiksi Teamsin käytössä. Työyhteisöistä on saatu hyvää palautetta digimentoroinnista. Digimentoroinnilla ollaan onnistuttu vastaamaan siihen, ettei kaivattua neuvoa ja ohjeistusta varten tarvitse istua pitkissä koulutuksissa vaan mentorilta voi pyytää tasmäohjeen kaipaamaansa pulmaan.

Digimentoreiden potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön ja esimiesten kanssa käydään tärkeää keskustelua siitä, kuinka digimentoreita parhaiten voisi hyödyntää yksikköjen digiosaamisen vahvistajina. Yksiköt, joissa on ollut jo pitkään digimentori, ovat onnistuneet hyödyntämään digimentorin osaamisen ja kokemukset kannustavat laajentamaan toimintaa jokaiseen yksikköön. Siun soten tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä jokaiselle yksikölle on nimetty digimentori.

Yhteystiedot

Jaana Hiltunen, Projektisuunnittelija

Digituki Pohjois-Karjala -hanke
Päivitetty: 28.10.2020