Digituen verkostotyön 1-2-3

Digituki tehdään yhteistyössä! Digitukea on tarjolla monen eri toimijan toimesta, eri kohderyhmille ja eri muodoissa. Digituen järjestämisen 1-2-3 kuvaa, miten voit koota digituen toimijoiden verkostoa. Tarkoituksena on tarjoa tukea verkostotyön suunnitteluun, käynnistämiseen ja toteutukseen. Hyvin suunniteltu verkostotyö, jolla on selkeät tavoitteet, tuo lisäarvoa sekä alueesi digituen toimijoille että palvelujen asiakkaille!

1. Yhteisten tavoitteiden määrittäminen

Tavoitteena on yhdessä määrittää digituen verkoston tarkoitus ja mihin tarpeisiin verkosto vastaa.

Apukysymykset

 • Mitä toimijat voivat antaa toisilleen?
 • Mitä yhteisiä haasteita ja tarpeita eri toimijoilla on?
 • Mitä yhteistyö voi tuottaa?
 • Miksi kannattaa tulla mukaan?

Hyvät käytänteet

 • Kohderyhmälähtöisyys
 • Kuntaverkostot ja digituen yhdyshenkilöt

2. Toimijakentän kartoittaminen

Tavoitteena on selvittää mitä digituen toimijoita löytyy toiminta-alueeltasi (kunta, seutu, maakunta, valtakunnaliset toimijat)

Ota yhteyttä ainakin näihin toimijoihin:

 • Kirjastot
 • Kansalaisopistot
 • Asiointipisteet
 • Muut julkiset palvelut
 • Järjestöt
 • Seurakunnat
 • Valtion virastot
 • Oppilaitokset
 • Yritykset
 • Erilaiset hankkeet

Hyvät käytänteet

 • Kumu-verkostotyökalu avuksi

3. Verkoston toiminnan suunnittelu

Tavoitteena on yhdessä miettiä, miten digituen verkoston työ toteutuu

Apukysymyksiä:

 • Miten tehdään yhteistyötä?
 • Mitä teemoja työstetään?
 • Mitä välineitä yhteistyö edellyttää?
 • Millä tavoin voidaan kytkeä yhteistyö jo olemassa oleviin rakenteisiin?

Hyvät käytänteet

 • Digituen kytkeminen osaksi muuta jo olemassa olevaa ryhmää, esim. HYTE-ryhmä tai järjestöverkosto

4. Digituen tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen

 • Miten tuen tarve ja tuen tarjonta kohtaavat tällä hetkellä?

Apukysymyksiä

 • Onko eri kohderyhmien tarpeet monipuolisesti huomioitu?
 • Miten tavoitetaan niitä, jotka eivät itse hakeudu tuen pariin?
 • Onko eri digituen toimijat ja muodot huomioitu?
 • Mistä löytyy tietoa tarjonnasta?

Hyvät käytänteet

 • Palvelumuotoilun asiakaskysely tarpeiden kartoittamisessa
 • suomi.fi: Digituen kuvauksia palvelutietovarantoon

 

5. Hyvien käytäntöjen jakaminen

Tavoitteena on sopia, miten verkostossa voidaan edistää tiedon ja taidon jakamista.

Apukysymyksiä

 • Oman osaamisen tunnistaminen!
 • Mitä tiedon jakaminen yli organisaatiorajojen edellyttää?
 • Onko digituen valtakunnallinen tuki ja verkosto tuttuja?

Hyvät käytänteet

 • Digituen eettinen ohjeistus
 • Digituen käsikirja

6. Yhteistyön edistäminen

Tavoitteena on tarkenaa, mitä voisi tehdä yhdessä sen sijaan että jokainen tekee yksin.

Apukysymyksiä

 • Miten toimijat tekevät yhteistyötä? Tekevätkö?
 • Miten toimijat voisivat tehdä yhteistyötä?
 • Miten voidaan edistää luottamusta toimijoiden kesken?
 • Yhteisiä tapahtumia?

Hyvät käytänteet

 • Digitapahtumat
 • Digitalkkari

7. Osaamisen vahvistaminen

Tarkoituksena on määritellä verkoston kanssa yhdessä digituen antamisessa tarvittava osaaminen.

Apukysymyksiä

 • Onko tietoa digituen antajien osaamisesta?
 • Onko osaamisen tasot/vaatimukset määritetty?
 • Miten turvataan ajan tasalla pysymistä?
 • Viranomaistoimijat: Tunnistavatko työntekijät oman palvelunsa neuvontavelvollisuuden?

Hyvät käytänteet

 • Siun sote: Digivastaavien verkosto

8. Toimiva verkosto

Tavoittana on arvioida verkoston toimintaa sekä varmistaa, että toiminta tuottaa osallistujille lisäarvoa ja tukee heidän työtään.

Apukysymyksiä

 • Mitä konkreettisia välineitä verkostotyö on antanut?
 • Mitä hyötyjä verkostoituminen on tuonut?
 • Miten hyödyt näkyvät asiakkaille? Näkyvätkö?

Hyvät käytänteet

 •  Verkoston kuvaus

Yhteystiedot

Mirva Gullman

Pohjanmaan liitto

Jessica Fagerström

Pohjanmaan liitto

Heidi Niemelä

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päivitetty: 28.10.2020