Digimentorit apuna Siun soten digiloikassa

Siun sote on ollut mukana Digituki Pohjois-Karjala-hankkeessa. Hankkeen myötä Siun sotessa käynnistettiin digimentoritoiminta, jonka avulla pyritään edistämään työntekijöiden digiosaamista ja digipalveluiden juurruttamista asiakastyöhön.

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä sekä ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Siun sote on iso organisaatio ja asiakkaille suunnatut palvelut on jaettu kolmeen suureen toimialueeseen: perhe- ja sosiaalipalveluihin, iäkkäiden palveluihin ja terveys- ja sairaanhoitopalveluihin.

""
Digimentorien tapaaminen 16.5.2019, jossa mukana  
#Ihan Diginä! –hanke kokemusasiantuntijansa kanssa.
Kuvan lähde: #Ihan Diginä! –hanke 2019    

Toimin Digituki Pohjois-Karjala-hankkeessa Siun soten edustajana ja hankkeen tavoitteena on ollut muun muassa lisätä työntekijöiden tietoisuutta käytössä olevista digipalveluista ja vahvistaa työntekijöiden roolia asiakkaiden neuvomisessa digipalveluiden käyttöön. Digitukihankkeen tavoitteiden edistämiseksi koin tarpeelliseksi luoda työntekijöistä digivastaavien verkoston, jonka ydin muodostui terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueelta, pääasiassa terveysasemilla työskentelevistä työntekijöistä, sillä terveysasemat ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Verkostotyön tavoitteena on ollut muun muassa digipalveluiden käytön tehostaminen ja kokemusten sekä tiedon jakaminen työntekijöiden välillä. Digivastaavat pääsivät itse määrittelemään rooliaan, johon he katsoivat sisältyvän muun muassa edelläkävijänä, innostajana, suunnannäyttäjänä, tiedon jakajana ja kannustajana oleminen kollegoille digiasioissa. Toiminnallaan he pyrkivät edistämään digiasioiden nivoutumista luontevaksi osaksi päivittäistä työtä. Verkoston kanssa on pidetty palavereja, tavattu kaksi kertaa kasvokkain ja työskennelty sähköisessä toimintaympäristössä.

Kun digivastaavatoimintaa käynnistettiin, ajatuksena oli, että digivastaavat toimisivat erityisesti digiasioihin innostajina ja tiedon välittäjinä työyksiköissään sekä asiakasohjaamisen vahvistajina. Toiminnan kehittymisen myötä digipalveluiden johdosta tuli toivetta, että digivastaavien rooliin olisi tärkeää kuulua entistä vahvemmin työntekijöiden osaamisen kehittäminen, sillä digikehittäminen kasvaa voimakkaasti ja suurella organisaatiolla on haasteita pitää henkilökunnan osaaminen ajan tasalla. Tästä syystä digivastaava-nimike muutettiin digimentoriksi, jota myös digivastaavat ehdottivat.

Keräsin digimentoreilta aktiivisesti palautetta toiminnasta. Positiivista palautetta tuli erityisesti siitä, että toiminta on innostanut digiasioissa ja lisännyt tietoisuutta Siun soten digikehittämisestä. Suurin osa digimentoreista halusi myös jatkaa toiminnassa mukana. Negatiivisessa palautteessa nostettiin esille, että digiasioiden edistämiselle ei ollut aikaa, toiminnalle ei ollut selkeitä tavoitteita asetettuna ja digimentoreita oli vain rajatusti Siun soten alueella. Palautteiden pohjalta selkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousi tavoitteiden asettaminen digimentoritoiminnalle, toiminnan laajentaminen joka toimialueelle ja työajankäytön määritteleminen digiasioiden hoitoon. Näitä asioita lähden innokkaasti edistämään tänä vuonna tietäen, että taustallani on johdon tuki, saan kaveriksi kollegoita verkostoa rakentamaan ja digimentoritoiminta on saavuttanut jalansijan Siun sotessa!

Yhteystiedot

Anna Pölönen

Siun Sote
Päivitetty: 28.10.2020