Varmista digitaalisten palveluiden yhteensopivuus muiden viranomaisten palvelujen kanssa

Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen tukipalvelujen sekä muiden viranomaisten digitaalisten palvelujen kanssa. (1)

Uutta digitaalista palvelua suunniteltaessa tulee varmistaa sen yhteensopivuus viranomaisten yhteisten tukipalveluiden kanssa (kuvattu alla). Palvelun kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös muiden viranomaispalvelujen toiminnallisuudet ja toimintalogiikka, silloin kun palvelu ohjaa käyttäjän niiden pariin.

Asiakkaalle tulisi muodostua eheä ja saumaton palvelukokonaisuus. Jotta palvelut säilyvät käyttäjille mahdollisimman yhdenmukaisina ja helppokäyttöisinä, samankaltaisten palveluiden toiminnallisuudet ja toimintalogiikka tulisi kartoittaa ja uusi palvelu toteuttaa niiden mukaan. 

Hallinnon yhteiset tukipalvelut 

Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa säädetään: 

 • julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista
 • tukipalveluja koskevista vaatimuksista 
 • tukipalveluiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä 
 • tukipalveluiden tuottamiseen liittyvästä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä
 • tukipalveluiden käytön edellytyksistä 
 • oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää tukipalveluja. 

Julkisen hallinnon viranomaiset ovat velvollisia käyttämään yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita, paitsi jos organisaatiolle on teknisistä, toiminnallisista, kustannustehokkuussyistä tai tietoturvallisuuteen liittyvistä syistä välttämätöntä käyttää muuta palvelua.

Viranomaisten yhteiset hallinnon tukipalvelut ovat seuraavat:

 • Suomi.fi-verkkopalvelu, joka mahdollistaa julkisen hallinnon asiakkaiden pääsyn tätä koskeviin rekisteritietoihin
 • Suomi.fi-maksut, joka on verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu 
 • Suomi.fi-palvelutietovaranto, joka kokoaa käyttäjäorganisaatioiden palveluja koskevia, yhdenmukaisesti kuvattuja tietoja ja tarjoaa ne keskitetysti julkisesti saataville ja hyödynnettäväksi 
 • Suomi.fi-palveluväylä, jonka avulla organisaatiot voivat siirtää ja luovuttaa tietovarantoihinsa sisältyviä tietoja sekä tarjota asiointipalveluja 
 • Suomi.fi-tunnistus, jonka avulla Suomen ja EU-kansalaisten sähköinen tunnistaminen voidaan hoitaa tietoturvallisesti 
 • Suomi.fi-valtuudet, joka tarjoaa organisaatiolle henkilön toimintakelpoisuutta ja toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon 
 • Suomi.fi-viestit, joka mahdollistaa viranomaisten ja asiakkaiden sähköisen viestinnän riippumatta formaatista, jossa asiakas haluaa vastaanottaa viestit
 • Suomi.fi-kartat, joka tarjoaa keskitetysti karttapalveluja digitaalisen palvelun käyttöön

Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut on otettava käyttöön, kun itsenäisesti hankittujen vastaavien palvelujen palvelusopimukset ovat päättyneet. Näiden päättymisestä on säädetty siirtymäaikataulu laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Viranomaisen tehtäväksi voidaan Valtiovarainministeriön asetuksella antaa myös muiden kuin edellä mainittujen tukipalvelujen tuottaminen ja kehittäminen.

Päivitetty: 28.2.2020
Tämä on osa:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, luku 2: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Siirry osioon