Tieto on tulevaisuuden osallistavan digiyhteiskunnan perusta

Mattias Lindroth
3.1.2022 - 12:43
Nainen katsoo älypuhelinta ja kannettavan tietokoneen ruutua.
Mitä tarvitaan, jotta myös tulevaisuuden kuntien asukkaat voisivat olla osallistuvia digikansalaisia? Digital Citizens on käsite, jolla kuvataan ihmisten kokemuksia internetistä sekä sen käyttöä arjessa. Tulevaisuuden digitaalisen arjen edellytykset ovat keskeisessä asemassa Digi arkeen -neuvottelukunnan työssä.

Usein puhutaan digitaalisista osaamisvaatimuksista ja siitä, että digitaalisten palvelujen olisi oltava kaikkien saatavilla. Digikansalaisten taitovaatimukset lisääntyvät jatkuvasti, ja yhteiskunta on vastannut tilanteeseen kehittämällä digitukea ja panostamalla digitaitojen kehittämiseen halki elämän – aina koulusta työelämään saakka. Digitaalisia palveluja koskevan lain lähtökohtana on, että julkisin varoin tuotettujen digitaalisten palvelujen on oltava kaikkien saavutettavissa, ja niissä on otettava huomioon käyttäjien tarpeet. Julkisen sektorin tarjoamien digitaalisten palvelujen saavutettavuus onkin hyvällä mallilla, ja tietoisuus saavutettavuudesta lisääntyy erityisesti kunnissa jatkuvasti.

Digi arkeen -neuvottelukunta järjestää osana toimintaansa pyöreän pöydän keskusteluja eri aiheista. Viimeisin keskustelu koski tiedon merkitystä.

#TietoOnTulevaisuudenÖljy

Yksinkertaisuuden vuoksi voidaan sanoa, että digitaalisessa maailmassa tieto merkitsee samaa kuin data. Data toimii monella tapaa digitaalisten palvelujen polttoaineena, jota ilman ne lakkaavat kehittymästä ja toimimasta.

Yksityisellä sektorilla on jo pitkään ymmärretty datan arvo. Tässä tarkoitetaan sekä käyttäjien tuottamaa ja tallentamaa dataa että digitaalisen ympäristön käyttämisen ja siinä liikkumisen myötä syntyvää dataa.

Julkisella sektorilla dataa on tallennettu jo kauan. Julkiset arkistot sisältävät valtavasti tietoa, ja niiden systemaattiseen järjestämiseen on panostettu muun muassa päätöksentekoa ja kuntien vastuulla olevaa toimintaa koskevan tiedonsaannin mahdollistamiseksi. Haasteena on, että tieto on ollut pitkään analogisessa muodossa eli paperilla, kun taas tulevaisuudessa kaikki tieto tuotetaan ja säilytetään digitaalisesti.

Kaikki julkisen sektorin toiminnan puitteissa syntyvä tieto on erittäin arvokasta. Julkisen sektorin digitalisaatio ei voi tarkoittaa vain sitä, että luodaan uusia digitaalisia palveluja, joissa kansalaiset voivat kommunikoida viranomaisten kanssa esimerkiksi matkapuhelimensa välityksellä. Digitalisaation on pohjimmiltaan tarkoitettava sitä, että tallennettujen tietojen sisältämä arvokas pääoma tuodaan avoimesti saataville ja sitä hyödynnetään lisäarvon tuottamiseksi.

Onneksi toimivaa digitaalista yhteiskuntaa koskevan vision toteuttamiseen tähtäävää työtä tehdään laajasti eri aloilla. Jotkin osa-alueet ovat läsnä arjessamme jatkuvasti ilman, että edes käsitämme niiden olevan osa toimivaa digiyhteiskuntaa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tähän kehitykseen panostaminen on tärkeää digitaalisen arjen toteutumisen kannalta.

#Tiedonhallinta

Lähes kaksi vuotta sitten uuteen tiedonhallintaa koskevaan lakiin koottiin useita vaatimuksia, jotka koskevat julkisen sektorin organisaatioiden tietojen käsittelyä. Laki on kattava ja asettaa vaatimuksia järjestelmälliselle tietojen tarjoamiselle ja niiden saattamiselle digitaalisten palvelujen käyttöön. Lain tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoilta yhteistyötä ja resursseja käytettäväksi tähän tärkeään kehittämistehtävään. 

#AvoinData

Tiedon digitalisoinnin myötä avautuu myös mahdollisuuksia tuoda dataa saataville eri käyttötarkoituksia varten. Monissa kunnissa käytetään laajasti avointa dataa, ja julkaistavan datan hyödyntämisestä eri yhteyksissä on olemassa lukuisia esimerkkejä. Avoin data vauhdittaa myös hallinnon avoimuuden kehittymistä.

#OmaData

Suuri osa digitaalisessa maailmassa syntyvästä ja tallennetusta datasta liittyy henkilöihin. Omadatan (MyData) tarkoituksena on antaa yksilöiden tehtäväksi määrittää, missä ja miten heidän henkilökohtaisia tietojaan voidaan käyttää. Perinteisesti data on kenties liitetty tiettyyn palveluun, mutta omadatan myötä dataa voidaan jakaa palvelujen kesken ja käyttäjät voivat itse ohjata datan käyttöä. On tärkeää, että julkisella sektorilla seurataan tätä kehitystä ja myös osallistutaan siihen.

#Tietosuoja

Henkilötietojen systemaattisen käsittelyn ja suojaamisen merkitys on viime vuosina lisääntynyt. Henkilötietojen suojaamista voidaan pitää hallinnollisena taakkana ja vaatimuksia kohtuuttoman suurina. Totuus kuitenkin on, että hyvin organisoitu henkilötietojen käsittely on toimivien digitaalisten palvelujen edellytys. Tiedonhallinnan tavoin tässäkin tehtävässä vaaditaan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä riittäviä resursseja.

#TulevaisuusOnDigitaalinen

Vaikka olenkin teknologiaoptimisti, olen ymmärtänyt, että kaikkea ei voida ratkaista pelkästään uuden teknologian keinoin. Onnistuaksemme uuden ja osallistavan digiyhteiskunnan kehittämisessä meidän on jatkettava työtä laaja-alaisesti ja pyrittävä yhdessä kehittämään tiedon organisointia ja käyttöä yhteiskunnassa.

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana Kuntaliitossa ja on valtiovarainministeriön Digi arkeen -neuvottelukunnan jäsen.

Kirjoittaja
M
Mattias Lindroth

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja