Digikompassi ohjasi Hollolaa yhteisöllisyyden edistämiseen

Henriikka Eloluoto Maria Vuorensola
18.2.2019 - 13:01
Digikompassi – peli digitaalisen ajan kunnalle. Vaikka osana pelin nimeä onkin D-sana, eivät teknologiat ohjaa pelin kulkua. Sen sijaan pelissä yhtenä tärkeänä tavoitteena on keskustella organisaation ja usein myös laajemman ekosysteemin toimintatavoista ja niiden mahdollisista muutostarpeista.

Hollolassa pelin pelaaminen herätti keskustelun kunnan ja kuntalaisten välisestä suhteesta. Keskustelimme siitä, miltä kuntaorganisaatio ja sen tuottamat palvelut näyttäytyvät kuntalaisille ja kunnan asiakkaille nyt ja kuinka niiden tulisi näkyä.

Hollolan tulevaisuus kuntalaistensa hyvinvoinnin edistäjänä

Digikompassi-peliä ohjaavat muutosajurikortit. Pelin alkuvaiheessa pelaajat tutustuvat muutosajurikortteihin ja jokainen pelaaja valitsee sellaisen kortin, jonka näkee kuntaansa eniten vaikuttavaksi muutosajuriksi. Korttien valintojen jälkeen pelaajat perustelevat omat valintansa ja ryhmä valitsee yhdessä yhden kortin, joka tulee ohjaamaan pelin seuraavia vaiheita.

Hollolassa valitut kortit liittyivät pääosin asiakaslähtösyyteen, elinvoimaan sekä kunnan tulevaisuuteen arvojen muutosten valossa. Huomasimme, että valitut kortit tukivat toinen toisiaan. Asiakkaan ja kuntalaisen kokemus kunnan palveluista tulee olla asiakaslähtöistä, jossa kunta näyttäytyy yhtenä kokonaisuutena, ei toimialoina tai hallintosiiloina. Palveluiden tulee olla saavutettavia mutta myös saatavilla. Laadukkaiden ja lähellä olevien palveluiden tunnistettiin myös vahvistavan kunnan elinvoimaa.

Yhteiseksi kortiksi valikoitui lopulta keskustelujen jälkeen Kunta hyvinvoinnin edistäjänä. Pääkorttia tukeviksi korteiksi valittiin asiakaskokemuksen tunnistaminen kuntapalveluissa, elämäntapojen ja arvojen muutos, kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin merkitys sekä toimialariippumattomuus, joka korostaa asiakaskokemuksen huomioimista kuntapalveluiden kehittämisessä.

Hollola hyvinvoinnin edistäjänä

Keskityimme Digikompassin seuraavissa vaiheissa kunnan rooliin hyvinvoinnin edistäjänä. Kunnan nykytilan haasteita tarkestellessa esille nousi yhteisöllisyyden vähyys. Asetimme muutaman vuoden tähtäimen tavoitteeksi, että jatkossa Hollolassa on aktiivinen ja koordinoitu toiminta kunnan yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Tässä mallia voidaan ottaa esimerkiksi Tuusulan yhteisö- ja osallisuusmanagereiden työstä tai Helsingin kaupunginosa verkostojen toiminnasta. Myös monia muita esimerkkejä huomattiin löytyvän, jo Hollolan sisältäkin. Keskustelussa huomattiin, että Hollolassa toimivat kolmannen sektorin toimijoilla on monipuolista toimintaa ja aktiiviset verkostot, joissa kunnan tulisi olla mukana vahvemmin ja koordinoidusti.

Tunnistimme, että kun tavoite yhteisöllisyyden vahvistamisesta saavutetaan, ovat hyödyt moninaiset. Tavoitteen saavuttamisella kunta tuntee paremmin kuntalaisia ja heidän palvelutarpeitaan, kunnan toimintaa voidaan kohdentaa oikein, jolloin voidaan varmistaa että resursseja kohdennetaan oikein. Samalla voidaan varmistaa entistä aktiivisempi yhteistyö kunnan toimijaverkoston parissa.

Kehitysideoiksi tunnistimme paremman nykytilan ymmärtämisen. On tunnistava nykyinen toimintamalli, ymmärrettävä minkälaisia yhteisöllisyyttä parantavia palveluita kuntalaiset haluavat, vai onko tarve yhteisöllisyyden parantamiseen vain kunnan näkemys eikä kuntalaisten toive. On kehitettävä kuntalaiskyselyitä, osallisuustyökaluja sekä tunnistettava foorumit joissa kunta ei ole vielä aktiivisesit mukana alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen rinnalla. Lisäksi on organisoitava toiminta kunnan sisällä.

Pelin pelaaminen Hollolassa osoitti sen, että digitalisaatiossa on kyse toimintatapojen ja -mallien kehittämisestä. Teknologia voi tukea kehitystä, mutta muutos ei synny pelkällä teknologiaratkaisulla. Lämmin kiitos hollolalaisille pelisessiosta! Oli ilo päästä mukaan seuraamaan keskusteluja. Teillä on hyvä tiimi!

Kirjoittajat

Kommentit

Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja